mapa strony   |   kontakt   |

Sprawy budowlane

Pozwolenia na budowę, rozbiórkę i użytkowanie. Zgłoszenia rozpoczecia i zakończnienia robót. Zmiana sposobu użytkowania. Przeniesienie pozwolenia na budowę. Korzystanie z terenu sąsiedniego.Urząd Gminy wydaje decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (patrz dział: Planowanie przestrzenne). Większość spraw związanych z  budownictwem załatwia Starostwo Powiatowe.

Poniższa lista zawiera spis spraw możliwych do załatwienia w Starostwie Powiatowym wraz z informacjami jak sprawę można załatwić.» Pozwolenie na budowę
Wniosek o pozwolenie na budowę, załączniki.
» Pozwolenie na rozbiórkę
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, załączniki.
» Zgłoszenie robót budowlanych
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, załączniki.
» Zmiana sposobu użytkowania obiektu
Wniosek pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części, załączniki.
» Rozbiórka obiektów budowlanych
Wniosek zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę, załączniki.
» Rozpoczęcie robót
Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych i wydawanie dziennika budowy (rozbiórki), załączniki.
» Zakończenie budowy
Zawiadomienie o zakończeniu budowy, załączniki.
» Pozwolenie na użytkowanie
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie, załączniki.
» Przeniesienie pozwolenia na budowę
Wniosek przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, załączniki.
» Korzystanie z terenu sąsiedniego
Wniosek o wydanie decyzji rozstrzygającej o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, załączniki.

Powrót do góry

Pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę, załączniki.Jakie dokumenty

 • Wniosek o pozwolenie na budowę (WBA - 1)
 • Załączniki:
  • projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (3-egzemplarze)
  • dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • aktualna ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora
  • specjalistyczna opinia wydana przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra, w przypadku obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub których projekty budowlane zawierają nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach.


Podstawa prawna
Podstawa prawna: art. 28, 33, 34 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
-Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 106 z 2000r, poz. 1126
z późniejszymi zmianami)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej.

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni, a w przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni.

Opłaty skarbowe

 • Za wniosek - 5,00 zł
 • Za każdy załącznik - 0,50 zł
 • Za zatwierdzenie projektu budowlanego - 38,00 zł


Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody, za pośrednictwem Starosty, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Opłata skarbowa

 • za odwołanie - 5,00 zł
 • za każdy załącznik - 0,50 zł


Dodatkowe informacje

 • Projekt budowlany musi być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.
 • Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Projekt budowlany powinien zawierać:
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie.
  • projekt architektoniczno - budowlany,
  • stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oraz dróg lądowych,
  • w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno - inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
 • Projekt budowlany musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 z 1998 r. poz. 906).
 • Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dołączona do wniosku o pozwolenie na budowę musi być wydana na rzecz podmiotu występującego z takim wnioskiem.

Powrót do góry

Pozwolenie na rozbiórkę

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, załączniki.Jakie dokumenty

 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (WBA - 1)
 • Załączniki:
  • zgoda właściciela obiektu,
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi,
  • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.Podstawa prawna
art. 28, 33, 34 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej.

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni, a w przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni.

Opłaty skarbowe

 • Za wniosek - 5,00 zł
 • Za każdy załącznik - 0,50 zł
 • Za zatwierdzenie projektu rozbiórki - 38,00 zł
 • Za pozwolenie na rozbiórkę - 28,00 zł


Zwalnia się od opłaty skarbowej za wnioski, załączniki oraz pozwolenia - jednostki budżetowe.

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Opłata skarbowa

 • za odwołanie - 5,00 zł
 • za każdy załącznik - 0,50 zł


Dodatkowe informacje

 • Rozbiórka obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, uzyskania zezwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 • Projekt rozbiórki obiektu musi być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

Powrót do góry

Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, załączniki.Jakie dokumenty

 • Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych (WBA - 3)
 • Załączniki:
  • dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • odpowiednie szkice lub rysunki (w zależności od potrzeb),
  • pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,Podstawa prawna
Podstawa prawna; art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej.

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.
Brak odpowiedzi w w/w terminie, oznacza tzw. milczącą zgodę organu na wykonanie określonych w zgłoszeniu robót budowlanych.

Opłaty skarbowe
Za zgłoszenie - 5,00 zł
Za każdy załącznik - 0,50 zł

Tryb odwoławczy
Dotyczy wyłącznie decyzji o sprzeciwie organu na wykonanie robót budowlanych określonych w zgłoszeniu. Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody, za pośrednictwem Starosty, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł
 • za każdy załącznik - 0,50 złDodatkowe informacje

 • Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
  1. budowa:
   • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
    • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
    • płyt do składowania obornika,
    • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o poj. do 25 m3,
    • obiektów do neutralizacji ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę,
    • naziemnych silosów na materiały sypkie o poj. do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m.
   • obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
   • obiektów małej architektury,
   • tymczasowych obiektów budowlanych, nie połączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż w okresie 120-dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu (z wyjątkiem obiektów związanych z przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla wykonania których konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę),
   • obiektów gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej, położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa,
   • opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegu morskiego, względnie brzegu morskich wód wewnętrznych , nie stanowiących konstrukcji oporowych,
   • ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych oraz o wysokości powyżej 2,2 m.
  2. wykonanie robót budowlanych polegających na:
   • remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów zabytkowych , jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu i instalacji gazowych albo zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej lub powodzią, a także nie wpływa na zmianę wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy na terenie miast,
   • instalowaniu i remoncie tablic i urządzeń reklamowych , z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
   • remoncie obiektów regulacji rzek,
   • wykonaniu i remoncie urządzeń melioracji szczegółowych, poza obszarami parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
   • wykonaniu i remoncie ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych,
   • remoncie sieci telekomunikacyjnych oraz napowietrznych sieci elektroenergetycznych, prowadzonych po dotychczasowych trasach,
   • remoncie dróg, torów i urządzeń kolejowych,
   • instalowaniu krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach zabytkowych,
   • instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych, o wysokości powyżej 3m,
   • wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu, objętych uprzednio uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na wykonywanie robót czerpalnych.
   • W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia.
   • Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robot budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.
   • Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
    1. zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
    2. pogorszenia stanu środowiska lub dóbr kultury
    3. pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych,
   • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
   • Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.

Powrót do góry

Zmiana sposobu użytkowania obiektu

Wniosek pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części, załączniki.Jakie dokumenty

 • Wniosek o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części (WBA - 2)
 • Załączniki:
  • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości (działki budowlanej) i innych obiektów budowlanych na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
  • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno - użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi, rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno - użytkowej adaptacji obiektu lub jego części, wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego ekspertyza techniczna w sprawie dopuszczalności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba jej opracowania, dowody uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii,
  • dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile zmiana przeznaczenia obiektu powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.


Podstawa prawna
art.71, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielenia pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części (Dz. U. Nr 10 poz. 47 z 1995 r.)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej.

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni, a w przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni.

Opłaty skarbowe

 • Za wniosek - 5,00 zł
 • Za każdy załącznik - 0,50 zł
 • Za pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania - 75% stawek określonych dla pozwolenia na budowę.

Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski, załączniki oraz pozwolenia w sprawach:

 • nauki szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia
 • budownictwa mieszkaniowego.

Zwalnia się od opłaty skarbowej za wnioski, załączniki oraz pozwolenia - jednostki budżetowe, oraz wszystkie pozostałe podmioty, w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek robót górniczych lub klęsk żywiołowych

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody , za pośrednictwem Starosty, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł
 • za każdy załącznik - 0,50 zł

 
Dodatkowe informacje
Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

 • przeróbkę pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie, bądź było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne,
 • podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, higieniczno- sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń.
 • Organ administracji architektoniczno - budowlanej może zażądać przedstawienia dodatkowych danych o obiekcie budowlanym lub zamierzonym jego wykorzystaniu, jeżeli okaże się to konieczne do należytego wyjaśnienia zgodności przyjętych rozwiązań z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami.
 • Jeżeli zakres koniecznych robót budowlanych, związanych ze zmianą przeznaczenia obiektu lub jego części wymaga wydania pozwolenia na ich wykonanie, sprawę należy załatwić w trybie określonym - jak dla pozwolenia na budowę (WBA I ).

Powrót do góry

Rozbiórka obiektów budowlanych

Wniosek zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę, załączniki.Jakie dokumenty

 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (WBA - 1)
 • Załączniki:
  • zgoda właściciela obiektu,
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi,
  • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.Podstawa prawna
art. 28, 33, 34 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
-Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej.

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni, a w przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni.

Opłaty skarbowe

 • Za wniosek - 5,00 zł
 • Za każdy załącznik - 0,50 zł
 • Za zatwierdzenie projektu rozbiórki - 38,00 zł
 • Za pozwolenie na rozbiórkę - 28,00 zł

Zwalnia się od opłaty skarbowej za wnioski, załączniki oraz pozwolenia - jednostki budżetowe.

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody, za pośrednictwem Starosty, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Opłata skarbowa

 • za odwołanie - 5,00 zł
 • za każdy załącznik - 0,50 złDodatkowe informacje

 • Rozbiórka obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, uzyskania zezwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 • Projekt rozbiórki obiektu musi być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

Powrót do góry

Rozpoczęcie robót

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych i wydawanie dziennika budowy (rozbiórki), załączniki.Jakie dokumenty

 • Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, z równoczesnym wystąpieniem o wydanie dziennika budowy (rozbiórki) (WBA - 4)
 • Załączniki: Pisemne oświadczenia
  • kierownika budowy (robót), stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania daną budową (robotami budowlanymi)
  • inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego.Podstawa prawna
art. 41 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
-Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 106 z 2000r, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), § 4 Zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2, poz. 29 z 1995 r.).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej

Powrót do góry

Zakończenie budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy, załączniki.Jakie dokumenty
1.Zawiadomienie o zakończeniu budowy (WBA - 5) 2. Załączniki:

 • oryginał dziennika budowy
 • oświadczenie kierownika budowy:
  1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
  2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
  3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
  4. protokoły badań i sprawdzeń,
  5. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Podstawa prawna
art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
-Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 106 z 2000r, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Administracji Budowlano Architektonicznej

Termin załatwienia sprawy
Do 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o ile organ zamierza zgłosić sprzeciw, w formie decyzji. Brak odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie, oznacza tzw. milczącą zgodę organu na użytkowanie obiektu budowlanego.

Tryb odwoławczy
Dotyczy wyłącznie decyzji o sprzeciwie na użytkowanie obiektu budowlanego. Odwołanie wnosi się do Wojewody, za pośrednictwem Starosty, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł
 • za każdy załącznik - 0,50 zł

 
Dodatkowe informacje
Zawiadomienia o zakończeniu budowy dokonuje się co najmniej 14 dni przed mierzonym terminem przystąpienia do użytkowania obiektu.

Powrót do góry

Pozwolenie na użytkowanie

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie, załączniki.Jakie dokumenty

 • Wniosek o pozwolenie użytkowanie (WBA - 6)
 • Załączniki:
  • Oryginał dziennika budowy (nie dotyczy procedury legalizacji obiektu wybudowanego samowolnie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia zakończenia budowy),
  • Oświadczenie kierownika budowy:
   1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
   2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości budynku lub lokalu, (nie dotyczy procedury legalizacji obiektu wybudowanego samowolnie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia zakończenia budowy),
  • Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania (nie dotyczy procedury legalizacji obiektu wybudowanego samowolnie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia zakończenia budowy),
  • Protokoły badań i sprawdzeń (nie dotyczy procedury legalizacji obiektu wybudowanego samowolnie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia zakończenia budowy),
  • Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (nie dotyczy procedury legalizacji obiektu wybudowanego samowolnie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia zakończenia budowy), W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywanych robót, do zawiadomienia o którym mowa jw. należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony (nie dotyczy procedury legalizacji obiektu wybudowanego samowolnie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia zakończenia budowy),
  • Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów:
   1. Inspekcji Ochrony Środowiska,
   2. Inspekcji Sanitarnej,
   3. Państwowej Inspekcji Pracy,
   4. Państwowej Straży Pożarnej, (zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych),
  • Inwentaryzacja powykonawcza i ekspertyza techniczna potwierdzająca przydatność obiektu do użytkowania (dotyczy wyłącznie procedury legalizacji obiektu wybudowanego samowolnie, jeżeli upłynęło 5 - lat od dnia zakończenia budowy, a jego istnienie nie narusza przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym).

 
Podstawa prawna
art.55, 56, 57, 58 i 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
-Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 106 z 2000r, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Administracji Budowlano - Architekonicznej

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni, a w przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni.

Opłaty skarbowe

 • Za wniosek - 5,00 zł
 • Za każdy załącznik - 0,50 zł
 • Za pozwolenie użytkowanie
  • 25% stawek określonych dla pozwolenia na budowę,
  • 150% stawek określonych dla pozwolenia na budowę w przypadku samowoli budowlanej.

Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski, załączniki oraz pozwolenia w sprawach: - nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia, - budownictwa mieszkaniowego. Zwalnia się od opłaty skarbowej za wnioski, załączniki oraz pozwolenia - jednostki budżetowe oraz wszystkie pozostałe podmioty, w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek robót górniczych lub klęsk żywiołowych.

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody, za pośrednictwem Starosty, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega Wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł
 • za każdy załącznik - 0,50 zł


Dodatkowe informacje
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest wymagane, jeżeli właściwy organ:

 • nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub
 • stwierdził, że zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został wykonany z naruszeniem warunków, określonych w pozwoleniu na budowę lub
 • wydał decyzję nakazującą dokonanie określonych czynności, zmian lub przeróbek, a także jeżeli:
  • zachodzą okoliczności umożliwiające legalizację samowoli budowlanej ( upłynęło 5 lat od dnia zakończenia budowy, a istnienie obiektu nie narusza przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym),
  • przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. Inwestor w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy:
   • Inspekcji Ochrony Środowiska,
   • Inspekcji Sanitarnej
   • Państwowej Inspekcji Pracy,
   • Państwowej Straży Pożarnej, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania .

Nie zajęcie stanowiska przez te organy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. Obowiązek zawiadomienia organów j.w. zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, dotyczy również właścicieli obiektów wybudowanych samowolnie, którzy po 5 latach od zakończenia budowy ubiegają się o ich legalizację. Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót budowlanych prowadzonych, po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, na podstawie pozwolenia na użytkowanie.

Powrót do góry

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Wniosek przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, załączniki.Jakie dokumenty

 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby (WBA - 8)
 • Załączniki:
  • kserokopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, pisemna zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, na przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby,
  • oświadczenie osoby, na rzecz której decyzja ma być przeniesiona, o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji,
  • dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.Podstawa prawna
art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
-Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej.

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni, a w przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni

Opłaty skarbowe
Opłata skarbowa:

 • Za wniosek - 5,00 zł
 • Za każdy załącznik - 0,50 zł
 • Za decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby - 76,00 zł


Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski, załączniki oraz pozwolenia w sprawach:
- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
- budownictwa mieszkaniowego.

Zwalnia się od opłaty skarbowej za wnioski, załączniki oraz pozwolenia - jednostki budżetowe.

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody , za pośrednictwem Starosty, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł
 • za każdy załącznik - 0,50 złDodatkowe informacje
Konieczność przenoszenia pozwolenia na budowę zachodzi wyłącznie w przypadku, gdy zmiana inwestora następuje pomiędzy uzyskaniem pozwolenia na budowę a zakończeniem budowy.

Powrót do góry

Korzystanie z terenu sąsiedniego

Wniosek o wydanie decyzji rozstrzygającej o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, załączniki.Jakie dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji rozstrzygającej o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (WBA - 9)
 • Załączniki:
  • kserokopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • zatwierdzony projekt budowlany (do wglądu) - o ile organ nie dysponuje dokumentami archiwalnymi,
  • szkice lub rysunki oraz inne dokumenty, a także informacje o zamierzonych robotach budowlanych ( w zależności od potrzeb ) w przypadku realizacji robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
  • pisemna odmowa właściciela sąsiedniej nieruchomości lub oświadczenie inwestora o braku zgody sąsiada na wejście na jego teren, w celu wykonania robót budowlanych.Podstawa prawna
art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
-Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej

Termin załatwienia sprawy
Do 14 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty skarbowe
Opłata skarbowa:

 • Za wniosek - 5,00 zł
 • Za każdy załącznik - 0,50 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski, załączniki oraz pozwolenia w sprawach: - nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia, - budownictwa mieszkaniowego.

Zwalnia się od opłaty skarbowej za wnioski, załączniki oraz pozwolenia - jednostki budżetowe oraz wszystkie pozostałe podmioty, w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek robót górniczych lub klęsk żywiołowych

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody , za pośrednictwem Starosty, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonania decyzji. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł
 • za każdy załącznik - 0,50 złDodatkowe informacje
Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.
W przypadku nieuzgodnienia warunków wejścia na sąsiednią nieruchomość, inwestor może wystąpić do organu administracji architektoniczo - budowlanej o wydanie decyzji rozstrzygającej o niezbędności takiego wejścia. Inwestor po zakończeniu robót, o których mowa jw. jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Powrót do góry

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jarek Koziński
Dokument z dnia: 03.07.2007
Dokument oglądany razy: 6 193
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 03.07.2007
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl