mapa strony   |   kontakt   |

Nieruchomości - podziały, numery, sprzedaż


Podział nieruchomości. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu nalemcy lub użytkownikowi wieczystemu.Poniższa lista zawiera spis spraw możliwych do załatwienia w urzędzie gminy wraz z informacjami jak sprawę można załatwić.

» Podział nieruchomości
Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości, załączniki.
» Nadanie numeru porządkowego
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości, załączniki.
» Sprzedaż mieszkań komunalnych
Podanie w sprawie wykupu lokalu mieszkaniowego najemcy lokalu.
» Sprzedaż prawa własności
Podanie w sprawie sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.

Powrót do góry

Podział nieruchomościJakie dokumenty:
Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału.

Załączniki:

  1. 3 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym
  2. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (akt Własności ziemi - odpis księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu)
  3. Wypis z rejestru ewidencji gruntów (Starostwo Powiatowe w Wieluniu).


Podstawa prawna:
Dział III Rozdział 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000r.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu ( Dz. U. Nr 25 poz. 130 z 1998r.).

Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Gminy, pokój nr 4.

Termin załatwiania sprawy:
Do 90 dni.

Opłaty skarbowe:
Brak opłat.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Powrót do góry

Nadanie numeru porządkowego
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości, załączniki.Jakie dokumenty:
Wniosek o nadanie numeru porządkowego.

Załączniki:


Podstawa prawna:
Art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r. o ustalaniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości (Dz. U. Nr 94 z 1934r. poz. 850 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.06.1968r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz. U. Nr 23 z 1968r. poz. 151).

Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Gminy
Termin załatwiania sprawy:
Do 30 dni.

Opłaty skarbowe:
Brak opłat.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.


Powrót do góry

Sprzedaż mieszkań komunalnych
Podanie w sprawie wykupu lokalu mieszkaniowego najemcy lokalu.Jakie dokumenty:
Podanie w sprawie wykupu lokalu mieszkaniowego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2000r. poz. 543).

Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Gminy, pokój nr 4.

Termin załatwiania sprawy:
Według indywidualnych postanowień.

Opłaty administracyjne:
Brak opłat.

Dodatkowe informacje:
Sprzedaż lokali może nastąpić tylko za rzecz najemcy lokalu (najemca z którym zawarta jest umowa najmu lokalu mieszkalnego lub współmałżonek).


Powrót do góry

Sprzedaż prawa własności
Podanie w sprawie sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.Jakie dokumenty:
Podanie w sprawie sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2000r. poz. 543).

Miejcse załatwiania sprawy:
Urząd Gminy, pokój nr 4.

Termin załatwiania sprawy:
60 dni.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Powrót do góry

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jarek Koziński
Dokument z dnia: 03.07.2007
Dokument oglądany razy: 6 629
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 03.07.2007
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl