mapa strony   |   kontakt   |

Gospodarowanie mieniem komunalnym

Prawo użytkowania wieczystego. Wbudowanie obcego urządzenia. Sprzedaż mieszkań komunalnych. Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.Poniższa lista zawiera spis spraw możliwych do załatwienia w urzędzie gminy wraz z informacjami jak sprawę można załatwić.
» Prawo użytkowania wieczystego
Wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z załącznikami.
» Wbudowanie obcego urządzenia
Wniosek o udzielenie zezwolenia na wbudowanie obcego urządzenia w pas drogowy i zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, załączniki.
» Bonifikata od opłaty rocznej
Wniosek w sprawie naliczania bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, załączniki.
» Sprzedaż mieszkań komunalnych
Podanie w sprawie wykupu mieszkania komunalnego przez najemcę lokalu.
» Sprzedaż prawa własności
Podanie w sprawie sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.

Powrót do góry

Prawo użytkowania wieczystego


Wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z załącznikami.Jakie dokumenty
Wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z załącznikami:

 1. odpis księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego, a w razie potrzeby - odpis decyzji administracyjnej ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego lub wypis umowy, zawartej w formie aktu notarialnego, ustanawiającej to prawo,
 2. dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest następcą prawnym użytkownika wieczystego, gdy wniosek o nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składa następca prawny użytkownika wieczystego,
 3. dokumenty potwierdzające uprawnienie użytkownika wieczystego lub jego następcy prawnego do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 września 1997r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tekst jedn. Dz.U nr 120 z 2001r, poz.1291). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997r w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U Nr 157, poz.1037).

Miejsce załatwienia sprawy
Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i gospodarki ziemią

Termin załatwienia sprawy
60 dni

Opłaty skarbowe
brak opłat

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje

 • Wniosek można złożyć w terminie do dnia 31 grudnia 2002 r.
 • Przepisy w/w ustawy stosuje się do osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego przed dniem 31 października 1998 r.
 • W przypadku współużytkowania wieczystego gruntu (gdy prawo użytkowania wieczystego gruntu jest związane z własnością wyodrębnionego lokalu) przekształcenie jest możliwe wówczas, gdy wniosek o przekształcenie złożą wszyscy współużytkownicy wieczyści.


Powrót do góry

Wbudowanie obcego urządzenia


Wniosek o udzielenie zezwolenia na wbudowanie obcego urządzenia w pas drogowy i zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, załączniki.Jakie dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia
Załączniki:

 • projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego,
 • projekt organizacji ruchu drogowego,
 • plan sytuacyjny pasa drogowego, harmonogram robótPodstawa prawna
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn.zm.)

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy

Termin załatwienia sprawy
Do 3 miesięcy

Opłaty administracyjne
opłata za zajęcie i za umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym

Opłaty skarbowe

 • opłaty skarbowe za wniose i załączniki,
 • opłata skarbowa za wydanie decyzjiTryb odwoławczy
Zażalenie na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego


Powrót do góry

Bonifikata od opłaty rocznej


Wniosek w sprawie naliczania bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, załączniki.Jakie dokumenty
1. Wniosek w sprawie naliczenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Druk dostępny w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
2. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu brutto:

 • zaświadczenie o dochodach za ostatni kwartał roku poprzedniego
  • dokumenty potwierdzające wysokość emerytury, renty
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
  • zaświadczenie o dochodzie gospodarstwa rolnego
  • inne stanowiące o sytuacji finansowej Wnioskodawcy


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. Nr 46 z 2000 r., poz. 543)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Termin załatwienia sprawy
30 dni

Opłaty administracyjne
brak

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Dodatkowe informacje
Bonifikata opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przysługuje osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku, poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana do celów mieszkaniowych. Wysokość bonifikaty - 50%.


Powrót do góry

Sprzedaż mieszkań komunalnych


Podanie w sprawie wykupu mieszkania komunalnego przez najemcę lokalu.Jakie dokumenty
Podanie w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 46 z 2000 r., poz. 543) Uchwała Nr XXXVI (173) 02 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z częsciami współnymi i ułamkową częścią gruntów

Miejsce załatwienia sprawy
Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i gospodarki ziemią

Termin załatwienia sprawy
Według indywiduanych ustalen

Opłaty administracyjne
brak

Tryb odwoławczy
W sprawach spornych rozstrzyga Zarząd Gminy

Dodatkowe informacje
Sprzedaż lokali może nastąpić tylko na rzecz najemcy lokalu (najemca - osoba z którą zawarta jest umowa najmu lokalu mieszkalnego lub współmałżonek).


Powrót do góry

Sprzedaż prawa własności


Podanie w sprawie sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.Jakie dokumenty
Podanie w sprawie sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U Nr 46 z 2000r, poz. 543)

Miejsce załatwienia sprawy
Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i gospodarki ziemią

Termin załatwienia sprawy
60 dni

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Powrót do góry

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jarek Koziński
Dokument z dnia: 02.07.2007
Dokument oglądany razy: 7 503
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 02.07.2007
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl