mapa strony   |   kontakt   |

Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń - Kadencja 2010-2014

Nr 246 / XLIV / 14
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Wleń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
z dnia 10-11-2014
Pobierz plik
Nr 245 / XLIV / 14
w sprawie zmian w Uchwale nr 226/XLI/14 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie
zadań inwestycyjnych
z dnia 10-11-2014
Pobierz plik
Nr 244 / XLIV / 14
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 10-11-2014
Pobierz plik Załacznik 1
Nr 243 / XLIII / 14
w sprawie stanowiska Rady Miasta i Gminy Wleń odnośnie zabezpieczenia wleńskiego SPZOZ w ginekologiczną opiekę medyczną
z dnia 27-10-2014
Pobierz plik
Nr 242 / XLIII / 14
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego dla Miasta i Gminy Wleń
z dnia 27-10-2014
Pobierz plik
Nr 241 / XLIII / 14
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 72/9 położonej w obrębie II miasta Wleń
z dnia 27-10-2014
Pobierz plik
Nr 240 / XLIII / 14
w sprawie opłaty od posiadania psów
z dnia 27-10-2014
Pobierz plik
Nr 239 / XLIII / 14
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
z dnia 27-10-2014
Pobierz plik
Nr 238 / XLIII / 14
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
z dnia 27-10-2014
Pobierz plik
Nr 237 / XLIII / 14
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 27-10-2014
Pobierz plik Załaczniki 1-3
Nr 236 / XLIII / 14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wleń
z dnia 27-10-2014
Pobierz plik
Nr 235 / XLII / 14
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Wleń w wyborach do rad gmin, rad powiatów. Sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
z dnia 22-09-2014
Pobierz plik
Nr 234 / XLII / 14
w sprawie warunków realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Gminie Wleń na lata 2014-2020
z dnia 22-09-2014
Pobierz plik
Nr 233 / XLII / 14
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
z dnia 22-09-2014
Pobierz plik
Nr 232 / XLII / 14
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
z dnia 22-09-2014
Pobierz plik
Nr 231 / XLII / 14
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości
z dnia 22-09-2014
Pobierz plik
Nr 230 / XLII / 14
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki nr 14/13 położonej w obrębie II miasta Wleń na rzecz Powiatu Lwóweckiego
z dnia 22-09-2014
Pobierz plik
Nr 229 / XLII / 14
w sprawie dopłat do cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków
z dnia 22-09-2014
Pobierz plik
Nr 228 / XLII / 14
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
z dnia 22-09-2014
Pobierz plik
Nr 227 / XLII / 14
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 22-09-2014
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 226 / XLI / 14
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych
z dnia 28-07-2014
Pobierz plik
Nr 225 / XLI / 14
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
z dnia 28-07-2014
Pobierz plik
Nr 224 / XLI / 14
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gminy Wleń
z dnia 28-07-2014
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 223 / XLI / 14
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 28-07-2014
Pobierz plik Załaczniki 1-4
Nr 222 / XLI / 14
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 28-07-2014
Pobierz plik Załaczniki 1-3
Nr 221 / XXXIX / 14
w sprawie rozwiązania umowy użytkowania nieruchomości i ustanowienie użytkowania na części nieruchomości wraz z określeniem udziałów
nieruchomości
z dnia 16-06-2014
Pobierz plik
Nr 220 / XXXIX / 14
w sprawie określenia zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe
z dnia 16-06-2014
Pobierz plik
Nr 219 / XXXIX / 14
w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
z dnia 16-06-2014
Pobierz plik
Nr 218 / XXXIX / 14
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
z dnia 16-06-2014
Pobierz plik
Nr 217 / XXXIX / 14
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
z dnia 16-06-2014
Pobierz plik
Nr 216 / XXXIX / 14
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości
z dnia 16-06-2014
Pobierz plik
Nr 215 / XXXIX / 14
zmieniająca Uchwałę Rady Miasta i Gminy Wleń Nr 174/XXXII/13 z dnia 11 września 2013r w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra kierowania Komitetem Sterującym oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadniania wspólnych inwestycji, bieżącej obsługi i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej
z dnia 16-06-2014
Pobierz plik
Nr 214 / XXXIX / 14
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Wleń i jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
z dnia 16-06-2014
Pobierz plik
Nr 213 / XXXIX / 14
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 16-06-2014
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 212 / XXXIX / 14
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń za 2013 rok
z dnia 16-06-2014
Pobierz plik
Nr 211 / XXXIX / 14
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
z dnia 16-06-2014
Pobierz plik
Nr 210 / XXXVIII / 14
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości
z dnia 28-04-2014
Pobierz plik
Nr 209 / XXXVIII / 14
w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Miasta i Gminy Wleń w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
z dnia 28-04-2014
Pobierz plik
Nr 208 / XXXVIII / 14
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 28-04-2014
Pobierz plik
Nr 207 / XXXVII / 14
w sprawie utworzenia na terenie gminy Wleń odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
z dnia 31-03-2014
Pobierz plik
Nr 206 / XXXVII / 14
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego od 2015r.
z dnia 31-03-2014
Pobierz plik
Nr 205 / XXXVI / 14
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 24-02-2014
Pobierz plik
Nr 204 / XXXVI / 14
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 24-02-2014
Pobierz plik 
Nr 203 / XXXVI / 14
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości
z dnia 24-02-2014
Pobierz plik 
Nr 202 / XXXVI / 14
w sprawie samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleniu
z dnia 24-02-2014
Pobierz plik 
Nr 201 / XXXVI / 14
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 24-02-2014
Pobierz plik Załaczniki 1-3
Nr 200 / XXXV / 13
w sprawie zatwierdzenia "Planu udnowy miejscowości Bełczyna"
z dnia 30-12-2013
Pobierz plik Załacznik 1
Nr 199 / XXXV / 13
Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok
z dnia 30-12-2013
Pobierz plik
Nr 198 / XXXV / 13
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gminy Wleń
z dnia 30-12-2013
Pobierz plik Załaczniki 1-3
Nr 197 / XXXV / 13
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 30-12-2013
Pobierz plik Załacznik 1
Nr 196 / XXXV / 13
w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej działki nr 194 o pow. 0,03 ha położonej w Bełczynie
z dnia 30-12-2013
Pobierz plik
Nr 195 / XXXIV / 13
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wleń na lata 2014 - 2015
z dnia 16-12-2013
Pobierz plik
Nr 194 / XXXIV / 13
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Wleń na rok 2014
z dnia 16-12-2013
Pobierz plik
Nr 193 / XXXIV / 13
w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej działki nr 194 o pow. 0,03 ha położonej w Bełczynie
z dnia 16-12-2013
Pobierz plik
Nr 192 / XXXIV / 13
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
z dnia 16-12-2013
Pobierz plik
Nr 191 / XXXIV / 13
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gminy Wleń
z dnia 16-12-2013
Pobierz plik
Nr 190 / XXXIV / 13
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 16-12-2013
Pobierz plik Załacznik 1
Nr 189 / XXXIV / 13
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 16-12-2013
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 188 / XXXIII / 13
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
z dnia 13-11-2013
Pobierz plik
Nr 187 / XXXIII / 13
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
z dnia 13-11-2013
Pobierz plik
Nr 186 / XXXIII / 13
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Wleń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
z dnia 13-11-2013
Pobierz plik
Nr 185 / XXXIII / 13
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego dla Miasta i Gminy Wleń
z dnia 13-11-2013
Pobierz plik
Nr 184 / XXXIII / 13
w sprawie opłaty od posiadania psów
z dnia 13-11-2013
Pobierz plik
Nr 183 / XXXIII / 13
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
z dnia 13-11-2013
Pobierz plik
Nr 182 / XXXIII / 13
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
z dnia 13-11-2013
Pobierz plik
Nr 181 / XXXIII / 13
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości
z dnia 13-11-2013
Pobierz plik
Nr 180 / XXXIII / 13
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gminy Wleń
z dnia 13-11-2013
Pobierz plik Załacznik 1 Załacznik 2
Nr 179 / XXXIII / 13
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 13-11-2013
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 178 / XXXII / 13
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 11-09-2013
Pobierz plik
Nr 177 / XXXII / 13
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 11-09-2013
Pobierz plik
Nr 176 / XXXII / 13
w sprawie dopłat do cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
z dnia 11-09-2013
Pobierz plik
Nr 175 / XXXII / 13
w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 11-09-2013
Pobierz plik
Nr 174 / XXXII / 13
w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra kierowania Komitetem Sterującym oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu , finansowaniu, ewaluacji, uzgadniania wspólnych inwestycji, bieżącej obsługi i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej
z dnia 11-09-2013
Pobierz plik
Nr 173 / XXXII / 13
w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Wleń
z dnia 11-09-2013
Pobierz plik
Nr 172 / XXXII / 13
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 11-09-2013
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 171 / XXXI / 13
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 15-07-2013
Pobierz plik
Nr 170 / XXXI / 13
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości
z dnia 15-07-2013
Pobierz plik
Nr 169 / XXXI / 13
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
z dnia 15-07-2013
Pobierz plik
Nr 168 / XXXI / 13
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 15-07-2013
Pobierz plik
Nr 167 / XXX / 13
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 10-06-2013
Pobierz plik
Nr 166 / XXX / 13
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 10-06-2013
Pobierz plik
Nr 165 / XXX / 13
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 10-06-2013
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 164 / XXX / 13
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń za 2012 rok
z dnia 10-06-2013
Pobierz plik
Nr 163 / XXX / 13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
z dnia 10-06-2013
Pobierz plik
Nr 162 / XXIX / 13
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości
z dnia 27-05-2013
Pobierz plik
Nr 161 / XXIX / 13
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
z dnia 27-05-2013
Pobierz plik
Nr 160 / XXIX / 13
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
z dnia 27-05-2013
Pobierz plik
Nr 159 / XXIX / 13
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
z dnia 27-05-2013
Pobierz plik
Nr 158 / XXIX / 13
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gminy Wleń
z dnia 27-05-2013
Pobierz plik Załacznik 1
Nr 157 / XXIX / 13
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 27-05-2013
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 156 / XXIX / 13
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 27-05-2013
Pobierz plik Załaczniki 1-3
Nr 155 / XXVIII / 13
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 25-03-2013
Pobierz plik
Nr 154 / XXVIII / 13
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 25-03-2013
Pobierz plik
Nr 153 / XXVIII / 13
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości
z dnia 25-03-2013
Pobierz plik
Nr 152 / XXVIII / 13
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014r
z dnia 25-03-2013
Pobierz plik
Nr 151 / XXVIII / 13
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z dnia 25-03-2013
Pobierz plik
Nr 150 / XXVIII / 13
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
z dnia 25-03-2013
Pobierz plik
Nr 149 / XXVIII / 13
zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 25-03-2013
Pobierz plik
Nr 148 / XXVIII / 13
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gminy Wleń
z dnia 25-03-2013
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 147 / XXVIII / 13
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 25-03-2013
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 146 / XXVII / 13
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wleń na lata 2013-2020
z dnia 09-01-2013
Pobierz plik  Załacznik 1
Nr 145 / XXVII / 13
w sprawie podziału Miasta i Gminy Wleń na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
z dnia 09-01-2013
Pobierz plik 
Nr 144 / XXVI / 12
w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu
z dnia 28-12-2012
Pobierz plik 
Nr 143 / XXVI / 12 (uchylona uchwałą nr 151 / XXVIII / 13)
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z dnia 28-12-2012
Pobierz plik 
Nr 142 / XXVI / 12 (uchylona uchwałą nr 150 / XXVIII / 13)
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
z dnia 28-12-2012
Pobierz plik 
Nr 141 / XXVI / 12
w sprawie przyjęcia „Planu urządzeniowo – rolnego dla gminy Wleń”
z dnia 28-12-2012
Pobierz plik Załacznik 1 Plan
Nr 140 / XXVI / 12
Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2013 rok
z dnia 28-12-2012
Pobierz plik 
Nr 139 / XXVI / 12
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gminy Wleń
z dnia 28-12-2012
Pobierz plik Załaczniki 1-3
Nr 138 / XXVI / 12
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok
z dnia 28-12-2012
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 137 / XXV / 12
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 10-12-2012
Pobierz plik 
Nr 136 / XXV / 12
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Wleń na rok 2013
z dnia 10-12-2012
Pobierz plik 
Nr 135 / XXV / 12
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości
z dnia 10-12-2012
Pobierz plik 
Nr 134 / XXV / 12
w sprawie upoważnienia Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku
z dnia 10-12-2012
Pobierz plik 
Nr 133 / XXV / 12
w sprawie określenia terminu, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z dnia 10-12-2012
Pobierz plik 
Nr 132 / XXV / 12
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
z dnia 10-12-2012
Pobierz plik 
Nr 131 / XXV / 12
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 10-12-2012
Pobierz plik 
Nr 130 / XXV / 12
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok
z dnia 10-12-2012
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 129 / XXIV / 12
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu
z dnia 14-11-2012
Pobierz plik 
Nr 128 / XXIV / 12 - Uchylona Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.12.2012
Nr 127 / XXIV / 12
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
z dnia 14-11-2012
Pobierz plik 
Nr 126 / XXIV / 12
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Wleń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
z dnia 14-11-2012
Pobierz plik 
Nr 125 / XXIV / 12
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 14-11-2012
Pobierz plik 
Nr 124 / XXIV / 12
w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Wleń
z dnia 14-11-2012
Pobierz plik 
Nr 123 / XXIV / 12
w sprawie opłaty od posiadania psów
z dnia 14-11-2012
Pobierz plik 
Nr 122 / XXIV / 12
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
z dnia 14-11-2012
Pobierz plik 
Nr 121 / XXIV / 12
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
z dnia 14-11-2012
Pobierz plik 
Nr 120 / XXIV / 12
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego dla Miasta i Gminy Wleń
z dnia 14-11-2012
Pobierz plik 
Nr 119 / XXIV / 12
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok
z dnia 14-11-2012
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 118 / XXIII / 12
w sprawie dopłat do cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków
z dnia 04-10-2012
Pobierz plik 
Nr 117 / XXIII / 12
w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Wleń

z dnia 04-10-2012
Pobierz plik 
Nr 116 / XXIII / 12
w sprawie podziału Gminy Wleń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
z dnia 04-10-2012
Pobierz plik Załacznik 1
Nr 115 / XXIII / 12
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gminy Wleń
z dnia 04-10-2012
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 114 / XXIII / 12
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok
z dnia 04-10-2012
Pobierz plik Załaczniki 1-3
Nr 113 / XXII / 12
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości
z dnia 13-09-2012
Pobierz plik 
Nr 112 / XXII / 12 - Uchylona Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.10.2012
Nr 111 / XXII / 12 - Uchylona Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.10.2012
Nr 110 / XXII / 12
w sprawie obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli, kierowników filii szkół i nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń
z dnia 13-09-2012
Pobierz plik 
Nr 109 / XXII / 12
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok
z dnia 13-09-2012
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 108 / XXI / 12
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 29-06-2012
Pobierz plik 
Nr 107 / XXI / 12
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości
z dnia 29-06-2012
Pobierz plik 
Nr 106 / XXI / 12
w sprawie zmian w regulaminie przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń
z dnia 29-06-2012
Pobierz plik 
Nr 105 / XXI / 12
w sprawie obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół, kierowników filii szkół i nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń
z dnia 29-06-2012
Pobierz plik 
Nr 104 / XXI / 12
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gminy Wleń
z dnia 29-06-2012
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 103 / XXI / 12
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok
z dnia 29-06-2012
Pobierz plik  Załaczniki 1-3
Nr 102 / XXI / 12
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok
z dnia 29-06-2012
Pobierz plik 
Nr 101 / XXI / 12
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
z dnia 29-06-2012
Pobierz plik 
Nr 100 / XX / 12
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok
z dnia 11-06-2012
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 99 / XX / 12
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
z dnia 11-06-2012
Pobierz plik 
Nr 98 / XIX / 12
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2014
z dnia 23-04-2012
Pobierz plik 
Nr 97 / XIX / 12
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
z dnia 23-04-2012
Pobierz plik 
Nr 96 / XIX / 12
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia ich obwodów
z dnia 23-04-2012
Pobierz plik 
Nr 95 / XIX / 12
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Pilchowicach
z dnia 23-04-2012
Pobierz plik 
Nr 94 / XIX / 12
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok
z dnia 23-04-2012
Pobierz plik  Załaczniki 1-2
Nr 93 / XVIII / 12
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wleń na lata 2010-2017
z dnia 19-03-2012
Pobierz plik 
Nr 92 / XVIII / 12
w sprawie zatwierdzenia zmian do "Planu Odnowy Miejscowości Nielestno na lata 2010 - 2018" przyjętego przez Radę Miasta i Gminy Wleń uchwałą Nr 223/XLII/10 z dnia 17 września 2010r.
z dnia 19-03-2012
Pobierz plik 
Nr 91 / XVIII / 12
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości
z dnia 19-03-2012
Pobierz plik 
Nr 90 / XVIII / 12
w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałych rady
z dnia 19-03-2012
Pobierz plik 
Nr 89 / XVIII / 12
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013r.
z dnia 19-03-2012
Pobierz plik 
Nr 88 / XVII / 12
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
z dnia 27-02-2012
Pobierz plik 
Nr 87 / XVII / 12
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości
z dnia 27-02-2012
Pobierz plik 
Nr 86 / XVII / 12
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Pilchowicach
z dnia 27-02-2012
Pobierz plik 
Nr 85 / XVII / 12
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok
z dnia 27-02-2012
Pobierz plik  Załaczniki 1-2
Nr 84 / XVII / 12
w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych
z dnia 27-02-2012
Pobierz plik 
Nr 83 / XVI / 12
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 23-01-2012
Pobierz plik 
Nr 82 / XVI / 12
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 23-01-2012
Pobierz plik 
Nr 81 / XVI / 12
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń na rok 2012
z dnia 23-01-2012
Pobierz plik 
Nr 80 / XVI / 12
Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok
z dnia 23-01-2012
Pobierz plik  Załaczniki 1-12
Nr 79 / XVI / 12
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gminy Wleń
z dnia 23-01-2012
Pobierz plik  Załaczniki 1-3
Nr 78 / XV / 11
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 29-12-2011
Pobierz plik 
Nr 77 / XV / 11
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości
z dnia 29-12-2011
Pobierz plik 
Nr 76 / XV / 11
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wleń na lata 2012 - 2013
z dnia 29-12-2011
Pobierz plik 
Nr 75 / XV / 11
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Wleń na rok 2012
z dnia 29-12-2011
Pobierz plik 
Nr 74 / XV / 11
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Wleń, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym
z dnia 29-12-2011
Pobierz plik 
Nr 73 / XV / 11
w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania o udzielanie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Miasta i Gminy Wleń dla spółki wodnej
z dnia 29-12-2011
Pobierz plik 
Nr 72 / XV / 11
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 29-12-2011
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 71 / XIV / 11
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 14-12-2011
Pobierz plik Załacznik 1
Nr 70 / XIII / 11
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 23-11-2011
Pobierz plik
Nr 69 / XIII / 11
w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania o udzielanie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Miasta i Gminy Wleń dla spółki wodnej
z dnia 23-11-2011

Pobierz plik
Nr 68 / XIII / 11
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Wleń, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym
z dnia 23-11-2011
Pobierz plik
Nr 67 / XIII / 11
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Wleń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
z dnia 23-11-2011
Pobierz plik
Nr 66 / XIII / 11
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu
z dnia 23-11-2011
Pobierz plik Załacznik 1
Nr 65 / XIII / 11
w sprawie zmiany składu osobowego komisji
z dnia 23-11-2011
Pobierz plik
Nr 64 / XIII / 11
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
z dnia 23-11-2011
Pobierz plik Załaczniki 1-12
Nr 63 / XIII / 11
w sprawie opłaty od posiadania psów
z dnia 23-11-2011
Pobierz plik
Nr 62 / XIII / 11
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
z dnia 23-11-2011
Pobierz plik
Nr 61 / XIII / 11
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
z dnia 23-11-2011
Pobierz plik
Nr 60 / XIII / 11
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego dla Miasta i Gminy Wleń
z dnia 23-11-2011
Pobierz plik
Nr 59 / XIII / 11
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z dnia 23-11-2011
Pobierz plik
Nr 58 / XIII / 11
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 23-11-2011
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 57 / XII / 11
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 28-10-2011
Pobierz plik
Nr 56 / XII / 11
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
z dnia 28-10-2011
Pobierz plik
Nr 55 / XII / 11
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej we Wleniu

z dnia 28-10-2011
Pobierz plik
Nr 54 / XII / 11
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok
z dnia 28-10-2011
Pobierz plik
Nr 53 / XII / 11
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gminy Wleń na lata 2011–2016
z dnia 28-10-2011
Pobierz plik Załacznik 1
Nr 52 / XII / 11
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 28-10-2011
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 51 / XI / 11
w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wleń złożonego przez pana Sławomira Osieckiego
z dnia 23-09-2011
Pobierz plik
Nr 50 / XI / 11
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
z dnia 23-09-2011
Pobierz plik
Nr 49 / XI / 11
w sprawie dopłat do cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków
z dnia 23-09-2011
Pobierz plik
Nr 48 / XI / 11
w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 23-09-2011
Pobierz plik Załacznik 1
Nr 47 / XI / 11
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wleń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego
z dnia 23-09-2011
Pobierz plik
Nr 46 / XI / 11
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 23-09-2011
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 45 / X / 11
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 02-09-2011
Pobierz plik
Nr 44 / X / 11
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym we Wleniu i w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r
z dnia 02-09-2011
Pobierz plik
Nr 43 / X / 11
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników
z dnia 02-09-2011
Pobierz plik
Nr 42 / X / 11
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości
z dnia 02-09-2011
Pobierz plik
Nr 41 / X / 11
w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Wleń
z dnia 02-09-2011
Pobierz plik
Nr 40 / X / 11
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 02-09-2011
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 39 / IX / 11
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości
z dnia 20-06-2011
Pobierz plik
Nr 38 / IX / 11
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
z dnia 20-06-2011
Pobierz plik
Nr 37 / IX / 11
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia ich obwodów
z dnia 20-06-2011
Pobierz plik
Nr 36 / IX / 11
w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr 146/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 20-06-2011
Pobierz plik
Nr 35 / IX / 11
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 20-06-2011
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 34 / IX / 11
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gminy Wleń na lata 2011–2016
z dnia 20-06-2011
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 33 / IX / 11
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń za 2010 rok
z dnia 20-06-2011
Pobierz plik
Nr 32 / IX / 11
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
z dnia 20-06-2011
Pobierz plik
Nr 31 / VII / 11
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 30-05-2011
Pobierz plik
Nr 30 / VII / 11
w sprawie zmian w regulaminie przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń
z dnia 30-05-2011
Pobierz plik
Nr 29 / VII / 11
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy- użyczenia
z dnia 30-05-2011
Pobierz plik
Nr 28 / VII / 11
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
z dnia 30-05-2011
Pobierz plik, Załaczniki 1-3
Nr 27 / VII / 11
w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu urządzeniowo-rolnego gminy Wleń”
z dnia 30-05-2011

Pobierz plik
Nr 26 / VII / 11
w sprawie udzielenia poręczenia dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
"IZERY" Sp. z o.o.

z dnia 30-05-2011
Pobierz plik
Nr 25 / VII / 11
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych
z dnia 30-05-2011
Pobierz plik
Nr 24 / VII / 11
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 30-05-2011
Pobierz plik Załaczniki 1-3
Nr 23 / VII / 11
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 30-05-2011
Pobierz plik Załacznik 1
Nr 22 / VII / 11
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gminy Wleń na lata 2011–2015
z dnia 30-05-2011
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 21 / VI / 11
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 28-03-2011
Pobierz plik
Nr 20 / VI / 11
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń na rok 2011
z dnia 28-03-2011
Pobierz plik Załacznik 1
Nr 19 / VI / 11
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 rok
z dnia 28-03-2011
Pobierz plik
Nr 18 / VI / 11
w sprawie obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń
z dnia 28-03-2011
Pobierz plik
Nr 17 / VI / 11
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości
z dnia 28-03-2011
Pobierz plik
Nr 16 / VI / 11
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 28-03-2011
Pobierz plik
Nr 15 / V / 11
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 25-02-2011
Pobierz plik
Nr 14 / V / 11
w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przysługujących radnym
z dnia 25-02-2011
Pobierz plik
Nr 13 / V / 11
w sprawie określenia wysokości diet sołtysom jako przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wleń
z dnia 25-02-2011
Pobierz plik
Nr 12 / V / 11
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
z dnia 25-02-2011
Pobierz plik
Nr 11 / V / 11
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wleniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
z dnia 25-02-2011
Pobierz plik Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Nr 10 / V / 11
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Wleń na rok 2011
z dnia 25-02-2011
Pobierz plik
Nr 9 / V / 11
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 25-02-2011
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 8 / V / 11
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gminy Wleń na lata 2011–2015
z dnia 25-02-2011
Pobierz plik Załaczniki 1-2
Nr 7 / IV / 11
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 31-01-2011
Pobierz plik
Nr 6 / IV / 11
Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok
z dnia 31-01-2011
Pobierz plik
Nr 5 / IV / 11
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gminy Wleń na lata 2011–2015
z dnia 31-01-2011
Pobierz plik Załączniki 1-2 Załącznik 3
Nr 4 / III / 10
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 28-12-2010
Pobierz plik
Nr 3 / III / 10
w sprawie powołania komisji stałych
z dnia 28-12-2010
Pobierz plik
Nr 2 / I / 10
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 01-12-2010
Pobierz plik
Nr 1 / I / 10
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 01-12-2010
Pobierz plik
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Bogusława Bieszczad
Dokument z dnia: 07.01.2011
Dokument oglądany razy: 8 679
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 27.11.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl