mapa strony   |   kontakt   |

Ochrona środowiska

Usuwanie drzew i krzewów.Poniższa lista zawiera spis spraw możliwych do załatwienia w urzędzie gminy wraz z informacjami jak sprawę można załatwić.

»Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Wleń
» Udzielenie dotacji na dofinansowanie poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Udzielenie dotacji na dofinansowanie poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
» Usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, załączniki.

Powrót do góry

Informacja dla przedsiębiorców - odpady komunalne

Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Wleń

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wleń

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ulotka - segregacja odpadów

Sprawozdanie 2012

Harmonogram wywozu odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Sprawozdanie 2013

Informacja o miejscu zagospodarowania zmieszanych odpadów

Miejsce przekazania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Udzielenie dotacji
Udzielenie dotacji na dofinansowanie poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków


Podstawa prawna
Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.).
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta i Gminy Wleń
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni
Opłaty administracyjne
brak
Tryb odwoławczy
Brak
Uchwała, Wniosek, Umowa

Powrót do góry

Usunięcie drzew lub krzewów


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, załączniki.


Jakie dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku Nr 92, poz. 880 z późn. zm.

Opis procedury:
Właściciel nieruchomości składa wniosek w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy.

Miejsce załatwiania sprawy:
Pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Termin załatwiania sprawy:
14 dni.

Opłata administracyjna:
Brak.

Uwagi:

Art. 83.
1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem
ust. 2 i 2a, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza
albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz
nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku
dołącza się zgodę jej właściciela.

2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

2a. Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z
wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska.

4. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2) tytuł prawny władania nieruchomością;
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku
do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych
na tej nieruchomości.

6. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do drzew lub krzewów:
1) w lasach;
2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu
przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
3) na plantacjach drzew i krzewów;
4) których wiek nie przekracza 10 lat;
5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
6) (uchylony);
7) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych
między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z
wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od
stopy wału;
8) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają
eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach
zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego
organu;
10) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby
związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Powrót do góry

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Tomasz Kołodziej
Dokument z dnia: 28.06.2007
Dokument oglądany razy: 4 686
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 22.10.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl