mapa strony   |   kontakt   |

Jednostki organizacyjne Gminy

Jednostki organizacyjne Gminy (szkoły, biblioteki, ośrodki kultury, gospodarstwa pomocnicze itp.) - zadania i podstawa prawna działania. Dane teleadresowe jednostek. Osoby zarządzające i funkcyjne - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).


Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Wg art. 10 wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

W strukturze Gminy występują jednostki organizacyjne
W celu wykonywania swoich zadań Rada Gminy tworzy inne wyspecjalizowane jednostki pozostające w jej strukturze organizacyjnej oraz jednostki prawne wyodrębnione , w tym przedsiębiorstwa i spółki, zawiera umowy z innymi gminami.


Gmina posiada następujące jednostki organizacyjne:

» Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Dane teleadresowe. Zadania i podstawa prawna działania. Osoby zarządzające i funkcyjne - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).
» Zespół Szkół we Wleniu
Dane teleadresowe. Zadania i podstawa prawna działania. Osoby zarządzające i funkcyjne - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).
» Szkoła Podstawowa w Pilchowicach
Dane teleadresowe. Zadania i podstawa prawna działania. Osoby zarządzające i funkcyjne - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).
» Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców
Dane teleadresowe. Zadania i podstawa prawna działania. Osoby zarządzające i funkcyjne - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).
» Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej we Wleniu
Dane teleadresowe. Zadania i podstawa prawna działania. Osoby zarządzające i funkcyjne - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).
» Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
» Podstawy działania
Teksty dokumentów. Archiwum.

Powrót do góry

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki

Dane teleadresowe. Zadania i podstawa prawna działania. Osoby zarządzające i funkcyjne - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).


Instytucja kultury powołana przez Radę Miasta i Gminy we Wleniu Uchwałą Nr XXVII/30/00 z dnia 30 października 2000.
Działa na podstawie statutu nadanego w/w. uchwałą
OKSiT wpisany jest do gminnego rejestru instytucji kultury w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń dnia 29 grudnia 2000 – Księga Rejestrowa Nr 1 poz.1.
Adres – Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki ( OKSiT )
59 – 610 Wleń
ul. Chopina 2
telefon 7136268, tel.fax 7136887
Struktura organizacyjna:
- Dom Kultury we Wleniu
- Biblioteka Publiczna we Wleniu wraz z filiami w Pilchowicach i Bystrzycy
- Informacja Turystyczna
- Dział organizacyjny
- Pole namiotowe
Zatrudnienie:- 6 pracowników merytorycznych
- 2 pracowników administracji
- 2 pracowników obsługi
Finanse:
OKSiT Wleń prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. Nr 121 poz.591 z późn. zmianami) Dochody OKSiT stanowią :
- dotacja z budżetu gminy
- wpływy z działalności własnej
- dobrowolne wpłaty i darowizny osób fizycznych i prawnych
- inne źródła
Dotacja z budżetu gminy na rok 2003 – 304.200 ( zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń Nr 23/V/03 z dnia 24.02.2003 ).
Przeznaczenie dotacji:
- Dom Kultury, Biblioteki, Informacja Turystyczna - 253.200
- Sport gminny - 38.000
- Turystyka - 3.000
- Imprezy kulturalne - 10.000

Iwona Wojewódka Główna Księgowa
Anna Komsta Dyrektor

Powrót do góry

Zespół Szkół we Wleniu

Dane teleadresowe. Zadania i podstawa prawna działania. Osoby zarządzające i funkcyjne - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).


Zespół Szkół we Wleniu
ul. Dworcowa 10
tel 713-63-69

Wiesław Gierczyk Dyrektor Zespołu Szkół
Tadeusz Pintal Zastępca Dyrektora
Krystyna Rykaczewska Główna Księgowa

Powrót do góry

Szkoła Podstawowa w Pilchowicach

Dane teleadresowe. Zadania i podstawa prawna działania. Osoby zarządzające i funkcyjne - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).


tel. 713-63-52

Elżbieta Lackorzyńska  Dyrektor

Powrót do góry

Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców

Dane teleadresowe. Zadania i podstawa prawna działania. Osoby zarządzające i funkcyjne - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).


ul. Szkolna 1
tel.075 7136350

Zdzisław Kostka Dyrektor

Powrót do góry

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej we Wleniu

Dane teleadresowe. Zadania i podstawa prawna działania. Osoby zarządzające i funkcyjne - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).


ul. Ogrodowa
tel. 713-62-98
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu został utworzony z dniem 01 stycznia 1999roku w wyniku przekształcenia Gminnej Służby Zdrowia we Wleniu . Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miasta i Gminy we Wleniu,

która podjęła uchwałę Nr II/7/98 z dnia 07 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia Gminnej Służby Zdrowia we Wleniu oraz uchwałę Nr II/8/98 z dnia 07 listopada 1998r roku w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu.

Celem i zadaniem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu udziela świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w szczególności:

 • badania lekarskie i porady lekarskie,

 • leczenie, wizyty domowe,

 • opieka ambulatoryjna,

 • rehabilitacja lecznicza,

 • opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem,

 • szczepienia ochronne i inne działa profilaktyczne,

 • stomatologia zachowawcza,

 • profilaktyka i działalność oświatowo-zdrowotna,

 • opieka na dziećmi i młodzieżą szkolną,

 • opieka pielęgniarsko-środowiskowa,

 • opieka nad osobami niepełnosprawnymi,

Podstawowa opieką lekarską jest objętych 4.485 osób. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom uprawnionym z tytułu ubezpieczeń społecznych, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach w ustawie lub w przepisach szczegółowych.

Obszarem działania Zakładu jest obwód profilaktyczno-leczniczy ludności, zamieszkałej na terenie miasta i gminy Wleń oraz w szczególnych przypadkach osobom przyjezdnym z obszaru całego kraju i cudzoziemców.

SPZOZ zapewnia ciągłą opiekę nad pacjentami
od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do godz. 18.30,
w soboty: od godz. 8.00 do godz.11.00
w niedzielę: od godz. 8.00 do godz.10.00.


Wiesława Konewczyńska-Woś Główna Księgowa
Czesław Romaniuk Kierownik

Powrót do góry

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ogrodowa 10


tel. 7136583

Krystyna Karbowiak Kierownik

Powrót do góry

Podstawy działania

Teksty dokumentów. Archiwum.


Kliknięcie na jednym z poniższych linków wyświetli wybrany dokument:

Statut Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu

Statut Gimnazjum w Zespole Szkół im.św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu

Statut Przedszkola przy Zespole Szkół im.św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu

Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu

Statut Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jarek Koziński
Dokument z dnia: 25.06.2007
Dokument oglądany razy: 7 094
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 20.11.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl