mapa strony   |   kontakt   |

Urząd Stanu Cywilnego

Poniższa lista zawiera spis spraw możliwych do załatwienia w urzędzie gminy wraz z informacjami jak sprawę można załatwić.


» Urząd Stanu Cywilnego
» Jubileusz 50-lecia małżeństwa
» Odtworzenie aktu stanu cywilnego
» Oświadczenia
» Sporządzenie aktu zgonu
» Sporządzenie testamentu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
» Sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego
» Ślub cywilny
» Ślub konkordatowy
» Uznanie ojcostwa
» Uznawanie wyroków zagranicznych
» Uzuskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
» Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego
» Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego
» Zgłoszenie urodzenia dziecka
» Zmiana imienia lub nazwiska

 Powrót do góry

Urząd Stanu Cywilnego

Siedziba
Adres: Urząd Miasta i Gminy
Urząd Stanu Cywilnego we Wleniu
pl. Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
Telefon: 75 7136086
Fax: 75 7137050
E-Mail: usc@wlen.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.00– 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30,

Kierownik
Imię i nazwisko: Bożena Lisiecka
Siedziba: pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń
Telefon: 75 7136086
E-Mail: usc@wle.pl

Zadania kierownika USC:

 • sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów,
 • wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństw poza granicami RP,
 • wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństw przed upływem ustawowego okresu oczekiwania,
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

- wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego poza granicami RP,
- nanoszenie wzmianek marginesowych o rozwodach orzeczonych w państwach Unii europejskiej w oparciu o Rozporządzenie Rady (WE) NR 2201/2003 begin_of_the_skype_highlighting              2201/2003      end_of_the_skype_highlighting z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000
- uzupełnienia aktu stanu cywilnego,
- prostowania aktu stanu cywilnego,
- odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego w Polsce i poza granicami RP,

 • przyjmowanie oświadczeń w sprawach:

- uznania ojcostwa
- nadaniu dziecku nazwiska w trybie art. 90 k.r.o.,
- zmianie imienia dziecku,
- powrocie przez osobę rozwiedzioną do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
- uznawanie orzeczeń sądów państw obcych wydanych w sprawach cywilnych w oparciu o:
- art. 1145k.p.c.,
- rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 (Bruksela II a) dot. jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich
oraz w sprawach dot. odpowiedzialności rodzicielskiej

 • bieżące prowadzenie ksiąg aktów stanu cywilnego polegające na nanoszeniu wszelkich zmian dotyczących stanu cywilnego osób, w oparciu o prawomocne orzeczenia sądów i decyzje administracyjne,
 • prowadzenie archiwum USC.Rejestry, Ewidencja, Archiwa

Dokumenty przechowywane w zasobach archiwalnych USC przechowywane są przez 100 (sto) lat.

Spis treści zasobów:
1. Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów (cywilne).
2.Akty urodzeń odtwarzane sądownie.
3. Akty małżeństw odtwarzane sądownie.
4. Niemieckie księgi urodzeń, małżeństw i zgonów

Szczegółowy wykaz powyższych zasobów znajduje się w załączniku.

UWAGA: zasoby archiwalne ulegają zmianie w związku z przekazywaniem na bieżąco archiwaliów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. płk Wacława Kazimierskiego 3 (tel. 75 644-99-40).
Z aktów stanu cywilnego znajdujących się w zasobach archiwalnych wydawane są odpisy i zaświadczenia (więcej w dziale: UZYSKANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO).

liki do pobrania:

Powrót do góry

Informacja w sprawie jubileuszy 50-lecia małżeństwa

Mieszkańcy Gminy Wleń, obchodzący jubileusz 50-lecia małżeństwa, uprzejmie proszeni są o skontaktowanie się z Urzędem Stanu Cywilnego we Wleniu osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W imieniu Jubilatów mogą także występować ich rodziny.

Kontakt:
Urząd Stanu Cywilnego we Wleniu
pl. Bohaterów Nysy 7
tel. 075 7136086
e-mail: usc@wlen.pl

Wniosek 50-lecia

 Powrót do góry

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego we Wleniu
pl. Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
tel. 75 7136086, faks 75 7137050
e-mail: usc@wlen.pl
Parter, pok. nr 2

WYMAGANE DOKUMENTY

Odtworzenie treści polskich aktów stanu cywilnego:

 • podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski,
 • dowód osobisty, a w razie jego braku paszport; w przypadku, gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec paszport z potwierdzeniem aktualnego lub ostatniego stałego zameldowania na terenie Gminy Wleń,
 • zaświadczenie z USC właściwego ze względu na miejsce zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu) o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 • dowody (przede wszystkim dokumenty, zeznania świadków) potwierdzające: fakt powstania i treść aktu, którego treść ma być odtwarzana, zaginięcie bądź zniszczenie całości lub części księgi stanu cywilnego, w której akt powstał,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.


Odtworzenie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego

 • Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.
 • Dowód osobisty, a w razie jego braku paszport; w przypadku, gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec, paszport z potwierdzeniem aktualnego lub ostatniego stałego zameldowania na terenie Gminy Wleń,
 • zaświadczenie z USC Warszawa – Śródmieście i Łódź – Centrum o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu podlegającego odtworzeniu, o ile akt sporządzony był na dawnych terenach Polski, a obecnie znajdujących się w granicach państw powstałych po ZSRR,
 • dowody (przede wszystkim dokumenty, zeznania świadków) potwierdzające fakt powstania i treść aktu, którego treść ma być odtwarzana. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji o odtworzeniu aktu stanu cywilnego.

OPŁATY
Opłacie skarbowej podlega:

 • wydanie decyzji o odtworzeniu aktu stanu cywilnego – 39 zł


Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, nr rachunku
 • 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001
 • na miejscu, w kasie urzędu


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołania w sprawie odmowy odtworzenia aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Dolnośląski we Wrocławiu;
Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wleniu.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE

Właściwość urzędu stanu cywilnego:
Wniosek o wydanie decyzji o odtworzenie aktu stanu cywilnego składa się w urzędzie stanu cywilnego, miejsca stałego pobyt wnioskodawcy..

Osoby uprawnione:
Wniosek o wydanie decyzji o odtworzeniu aktu stanu cywilnego może złożyć osoba zainteresowana t.j:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni(rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo oraz małżonek,
 • inna osoba, która w odtworzeniu aktu ma interes prawny.

Osoby te są stronami w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.).
 • Art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, tekst jednolity z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 Powrót do góry

Oświadczenia

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego we Wleniu
pl. Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
tel. 75 7136086, faks 75 7137050
e-mail: usc@wlen.pl
Parter pok. nr 2

1. OŚWIADCZENIE O NADANIU DZIECKU NAZWISKA W TRYBIE ART. 90 K.R.O

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o nadaniu dziecku nazwiska,
 • dowody osobiste matki dziecka i jej męża,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa.


Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Powinny być aktualne i zawierać adnotację o uiszczonej opłacie skarbowej w wysokości 22 zł.
Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wleniu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyjęcie w formie protokołu oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska.

OPŁATY
Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska nie podlega opłacie skarbowej.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Nadanie dziecku nazwiska nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
 • Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat do nadania mu nazwiska potrzebna jest jego zgoda.
 • Nazwisko dziecka nie może składać się z więcej niż dwóch członów.


Oświadczenie o nadaniu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 • Art. 14 ust.1, 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).2. OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, JAKIE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
 • dowód osobisty do wglądu),
 • odpis skrócony aktu małżeństwa adnotacją o rozwodzie.


Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Powinny być aktualne i zawierać adnotację o uiszczonej opłacie skarbowej w wysokości 22 zł.
Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wleniu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyjęcie w formie protokołu oświadczenia o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

OPŁATY
Opłacie skarbowej podlega:

 • przyjęcie oświadczenia o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego – 11 zł.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, nr rachunku 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001,
 • w kasie urzędu


INFORMACJE DODATKOWE
Oświadczenie o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.

Oświadczenie składane jest przed kierownikiem USC do 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 • Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).


Wniosek o przyjęcie do protokołu oświadczenia o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 Powrót do góry

Zgłoszenie zgonu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego we Wleniu
pl. Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
tel. 75 7136086, faks 75 7137050
e-mail: usc@wlen.pl
Parter, pok. nr 2

WYMAGANE DOKUMENTY

 • karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia,
 • zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora – w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo,
 • dowód osobisty osoby zmarłej,
 • paszport osoby zmarłej,
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon – do wglądu,
 • wniosek o nieodpłatne wydanie odpisów aktu zgonu


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Akt zgonu oraz 3 odpisy skrócone aktu zgonu sporządzane są bez zbędnej zwłoki.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sporządzenie aktu zgonu i wydanie 3 odpisów aktu zgonu.

OPŁATY
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

 • sporządzenie aktu zgonu,
 • 3 pierwsze odpisy skrócone aktu zgonu.


Opłacie skarbowej podlegają:

 • kolejny odpis aktu zgonu – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł
 • pełnomocnictwo do zgłoszenia aktu zgonu, jeśli takie zostało wystawione – 17 zł (więcej w informacjach dodatkowych).


Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, nr rachunku 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001
 • kasie urzędu


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu zgonu rozpatruje Wojewoda Dolnośląski we Wrocławiu. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wleniu.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE

Osoby obowiązane do zgłoszenia zgonu
Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.
Osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu może w celu spełnienia tego obowiązku udzielić pełnomocnictwa innej osobie.
W celu prawidłowego sporządzenia aktu zgonu, osoba zgłaszająca zgon powinna znać również inne dane o osobie zmarłej niż te wpisane do jej dowodu osobistego, m.in. nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny i ewentualną datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

Właściwość urzędu stanu cywilnego
Zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu.

Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy
Decyzję w prawie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy wydaje:
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim,


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 64-68 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r., o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz.1027 ze zm.)


PLIKI DO POBRANIA

 Powrót do góry

Sporządzenie testamentu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego we Wleniu
pl. Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
tel. 75 7136086, faks 75 7137050
e-mail: usc@wlen.pl
Parter, pok. nr 2

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy,
 • dowody osobiste spadkodawcy i świadków – do wglądu
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po uzgodnieniu telefonicznym.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Spisanie i podpisanie protokołu na okoliczność sporządzenia testamentu allograficznego.

OPŁATY
Opłacie skarbowej podlega:

 • sporządzenie testamentu allograficznego – 22 zł


Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, nr rachunku 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001,
 • w kasie urzęduINFORMACJE DODATKOWE
Przy sporządzeniu testamentu obowiązkowa jest obecność 2 pełnoletnich świadków, których udział zapewnia spadkodawca.
Świadkiem nie może być osoba, która:

 • nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niewidomy, głuchy, niemy,
 • nie umie czytać i pisać,
 • osoba, która nie włada językiem polskim,
 • skazany prawomocnym wyrokiem za fałszywe zeznania,
 • jest spokrewniona w pierwszym stopniu i drugim stopniu ze spadkodawcą, dla której w testamencie przewidziane są jakieś korzyści.


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 Powrót do góry

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego we Wleniu
pl. Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
tel. 75 7136086, faks 75 7137050
e-mail: usc@wlen.pl
parter, pok. nr 2

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
 2. dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 3. dowód osobisty ( do wglądu),
 4. odpis aktu stanu cywilnego stanowiący podstawę sprostowania lub uzupełnienia aktu; Odpisami stanowiącymi podstawę sprostowania lub uzupełnienia:
 • aktu urodzenia jest odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców, bądź odpis zupełny aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, a jeżeli zostało uznane – odpis zupełny aktu urodzenia ojca,
 • aktu małżeństwa są odpisy zupełne aktów urodzeń małżonków,
 • aktu zgonu jest odpis zupełny akt urodzenia lub małżeństwa osoby zmarłej.


Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Powinny być aktualne i zawierać adnotację o uiszczonej opłacie skarbowej w wysokości 33 zł.
Odpisy nie są wymagane, gdy akty stanowiące podstawę sprostowania lub uzupełnienia zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wleniu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji o sprostowaniu albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego.

OPŁATY
Opłacie skarbowej podlega:

 • wydanie decyzji o sprostowaniu albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego – 39 zł
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o sprostowanie albo o uzupełnienie aktu stanu cywilnego, jeśli takie zostało udzielone (więcej w informacjach dodatkowych) – 17,00 zł.


Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, nr rachunku 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001,
 • w kasie urzędu


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołania w sprawie odmowy sprostowania albo o uzupełnienia aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Dolnośląski we Wrocławiu;
Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wleniu.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE

Właściwość urzędu stanu cywilnego:
Wniosek o wydanie decyzji o sprostowaniu albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego składa się w urzędzie stanu cywilnego, w którym sporządzony został akt, podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu.

Osoby uprawnione:
Wniosek o wydanie decyzji o sprostowaniu albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego może złożyć:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni(rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo oraz małżonek,


Jeżeli wniosek składa osoba, której akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek) wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe do dokonania czynności.
Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 28 i 36 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, tekst jednolity z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).PLIKI DO POBRANIA

 Powrót do góry

Ślub cywilny

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego we Wleniu
pl. Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
tel. 75 7136086, faks 75 7137050
e-mail: usc@wlen.pl
Parter, pok. nr 2

WYMAGANE DOKUMENTY

Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy

 • dowody osobiste narzeczonych – do wglądu,
 • dowody osobiste świadków – do wglądu na uroczystości,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • odpisy skrócone aktów urodzeń narzeczonych
 • oraz
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie – dotyczy osoby rozwiedzionej
 • lub
 • odpis skrócony aktu zgonu małżonka – dotyczy wdowy lub wdowca.


Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Powinny być aktualne i zawierać adnotację o uiszczonej opłacie skarbowej w wysokości 22 zł.
Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wleniu.

Narzeczeni: niepełnoletnia kobieta

 • w/w dokumenty

oraz

 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat.

Narzeczeni: obcokrajowiec

 • ważny dokument tożsamości (do wglądu),
 • odpis zagranicznego aktu urodzenia,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej, które musi zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko
- datę i miejsce urodzenia
- imiona i nazwiska rodowe rodziców
- miejsce zamieszkania
- dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa)
- klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.


Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

Dokument o zdolności prawnej oraz odpis zagranicznego aktu urodzenia muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składania zapewnień przedślubnych oraz w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu załatwiane są w dniu złożenia kompletu dokumentów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Sporządzenie aktu małżeństwa w księdze małżeństw oraz wydanie 3 odpisów skróconych aktu małżeństwa bezpośrednio po ceremonii.
Zorganizowanie ceremonii zawarcia małżeństwa – śluby odbywają się w soboty, w sali wleńskiego Ratusza, pl. Bohaterów Nysy 7

OPŁATY
Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 • 3 pierwsze odpisy skrócone aktu małżeństwa,
 • Opłacie skarbowej podlega:
 • sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
 • wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – 39 zł

Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, nr rachunku 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001
 • w kasie urzędu.


TRYB ODWOŁAWCZY
Kierownik USC odmawia udzielenia ślubu cywilnego, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa powiadamiając na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę udzielenia ślubu. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

INFORMACJE DODATKOWE
Wiek narzeczonych
Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim.
Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.

Oświadczenie o nazwisku
Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwiska może być dowolna).

Nazwisko dziecka
Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami małżonków. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka , nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka albo oświadczenia, o których mowa w art. 88 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane.

Termin zawarcia małżeństwa
Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów (podpisania pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa). Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić jednak na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek o skrócenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu.

Miejsce uroczystości zawarcia związku małżeńskiego
Śluby odbywają się w soboty, w sali wleńskiego Ratusza, pl. Bohaterów Nysy 7.
Jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.

Właściwość urzędu stanu cywilnego
Ślub cywilny można zawrzeć w każdym USC, bez względu na miejsce zamieszkania narzeczonych.
Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu w wymagają osobistego stawiennictwa narzeczonych.

Ślub za granicą
Obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo (więcej w dziale: UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻENSKIEGO ZA GRANICĄ).

Obowiązek wymiany dowodu osobistego

Osoba, która w związku z zawarciem małżeństwa zmieniła nazwisko jest zobowiązana wystąpić o wymianę dowodu osobistego w terminie 14 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska (art. 40 ust. 1 i 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych). Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 3 miesięcy od zmiany danych a w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą – po upływie 4 miesięcy od zmiany danych (art. 43 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych).

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 53 -62 oraz 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.).
 • Art. 1 § 1, art. 3-7, art. 9 § 1, art. 15 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 • art. 40 ust. 1 i 2, art. 43 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Z 2006 r. Dz. U nr 139, poz. 993 z późn. zm.)PLIKI DO POBRANIA

Powrót do góry

Ślub konkordatowy

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego we Wleniu
pl. Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
tel. 75 7136086, faks 75 7137050
e-mail: usc@wlen.pl
Parter, pok. nr 2

WYMAGANE DOKUMENTY

Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy

 • dowody osobiste narzeczonych – do wglądu,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • odpisy skrócone aktów urodzeń narzeczonych
oraz
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie – dotyczy osoby rozwiedzionej
lub
 • odpis skrócony aktu zgonu małżonka – dotyczy wdowy lub wdowca.


Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Powinny być aktualne i zawierać adnotację o uiszczonej opłacie skarbowej w wysokości 22 zł.
Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wleniu.

Narzeczeni: niepełnoletnia kobieta

 • w/w dokumenty

oraz

 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat.


Narzeczeni: obcokrajowiec

 • ważny dokument tożsamości (do wglądu),
 • odpis zagranicznego aktu urodzenia,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej, które musi zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko
- datę i miejsce urodzenia
- imiona i nazwiska rodowe rodziców
- miejsce zamieszkania
- dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa)
- klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.
Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

Dokument o zdolności prawnej oraz odpis zagranicznego aktu urodzenia muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składania zapewnień przedślubnych oraz w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (3 egz.) wydawane są w dniu złożenia kompletu dokumentów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (3 egz.), ważnego trzy miesiące od daty wydania.
Sporządzenie aktu małżeństwa w księdze małżeństw na podstawie przekazanego po uroczystości zawarcia małżeństwa do USC przez duchownego pisemnego zaświadczenia stwierdzającego zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim.
Wydanie na wniosek osoby uprawnionej 3 pierwszych odpisów skróconych aktu małżeństwa.

OPŁATY
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

 • zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej,
 • 3 pierwsze odpisy skrócone aktu małżeństwa.

Opłacie skarbowej podlega:

 • sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł (opłatę należy wpłacić na konto USC właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa – więcej w informacjach dodatkowych).


Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, nr rachunku 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001,
 • w kasie urzędu.


TRYB ODWOŁAWCZY
Kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa, powiadamiając na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

INFORMACJEDODATKOWE

Wiek narzeczonych
Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim.
Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.

Oświadczenie o nazwisku
Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwiska może być dowolna).

Nazwisko dziecka
Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami małżonków. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka.
albo oświadczenia przewidzianego w art. 88 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane.
Właściwość urzędu stanu cywilnego
Zaświadczenie wydaje kierownik USC miejsca stałego zamieszkania jednego z narzeczonych. Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych.
Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim, duchowny zobowiązany jest przed upływem 5 dni od daty zawarcia małżeństwa przesłać do właściwego miejscowo USC (tj. do USC miejsca zawarcia związku małżeńskiego) zaświadczenie, na podstawie którego zostanie sporządzony akt małżeństwa (przy obliczaniu biegu terminu dostarczenia zaświadczenia nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo za wolne od pracy). W związku z powyższym opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł) należy wpłacić na konto USC właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa.

Obowiązek wymiany dowodu osobistego

Osoba, która w związku z zawarciem małżeństwa zmieniła nazwisko jest zobowiązana wystąpić o wymianę dowodu osobistego w terminie 14 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska (art. 40 ust. 1 i 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych). Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 3 miesięcy od zmiany danych a w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą – po upływie 4 miesięcy od zmiany danych (art. 43 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych).

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 12 ust. 2-3, art. 53-56, art. 62 i 62a ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.).
 • Art. 1 § 2 i 3, art.4 1, art. 6, art. 8, art. 9 § 2, art. 25 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 • art. 40 ust. 1 i 2, art. 43 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Z 2006 r. Dz. U nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Powrót do góry

Uznanie ojcostwa

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego we Wleniu
pl. Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
tel. 75 7136086, faks 75 7137050
e-mail: usc@wlen.pl
Parter, pok. nr 2

WYMAGANE DOKUMENTY

 • dowody osobiste rodziców dziecka – do wglądu,
 • aktualne zaświadczenie o ciąży od lekarza w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego
oraz
 • odpis nowo wydany odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli uznawane dziecko urodziło się poza Gminą Wleń – do wglądu,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, gdy matka dziecka jest rozwiedziona – do wglądu
albo
 • odpis skrócony aktu zgonu męża, gdy matka dziecka jest wdową – do wglądu


Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami.
Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wleniu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyjęcie oświadczenie o uznaniu ojcostwa następuje bez zbędnej zwłoki.
Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod bezpośrednim numerem telefonu 75 7136086 w celu ustalenia terminu.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczenie o uznaniu ojcostwa i wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia dziecka.

OPŁATY
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

 • przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa.


Opłacie skarbowej podlega:

 • odpis aktu urodzenia dziecka z naniesiona zmianą – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,


Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, nr rachunku 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001
 • w kasie urzędu.


INFORMACJE DODATKOWE

Przesłanki uznania
Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego
Można uznać ojcostwo, co do którego nie zachodzi domniemanie pochodzenia z małżeństwa.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
Oświadczenie o uznaniu może być przyjęte, jeżeli matka rozwiedziona urodziła dziecko po upływie 300 dni od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa przez lub w przypadku matki wdowy po upływie 300 dni od daty zgonu męża.
Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego pochodzi dziecko, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa, przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego,może złożyć osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Organ właściwy do przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa

Uznanie ojcostwa może nastąpić przed kierownikiem USC albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie ojcostwa dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.
W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może być zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy.
Uznanie ojcostwa wobec dziecka poczętego lecz nie narodzonego dokonuje się w USC miejsca zamieszkania matki.


Tryb odwoławczy
Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 14 ust. 2 oraz 43 – 44 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.).
 • Art. 72 – 79 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
PLIKI DO POBRANIA

Powrót do góry

Uznawanie wyroków zagranicznych

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego we Wleniu
pl. Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
tel. 75 7136086, faks 75 7137050
e-mail: usc@wlen.pl
Parter, pok. nr 2


1. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ

WYMAGANE DOKUMENTY

 • oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie,
 • świadectwo określone w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003, którego wzór stanowi załącznik nr I do rozporządzeni
 • oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego
 • w przypadku orzeczenia wydanego zaocznie - oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie lub dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem,
 • wniosek o uznanie orzeczenia.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa.

OPŁATY
Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej - 11 zł.

INFORMACJE DODATKOWE
Rozporządzenie stosuje się do postępowań wszczętych po 1 maja 2004 r.
Rozporządzenia nie ratyfikowała Dania.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 1 ust. 1 pkt. a oraz art. 37 i 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE 1347/2000).
 • Art.21 ust.1 i 2 i art. 73 ust. 2-4 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).2. UZNANIEWYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ

WYMAGANE DOKUMENTY

 • urzędowy odpis orzeczenia (oryginał)
 • dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści,
 • oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego,
 • jeżeli orzeczenie zapadło zaocznie – dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało pozwanemu doręczone
 • wniosek o uznanie wyroku rozwodowego


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po złożeniu kompletu dokumentów - bez zbędnej zwłoki, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca.

OPŁATY
Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej - 11 zł.

INFORMACJE DODATKOWE
Stosuje się do orzeczeń wydanych po 1 lipca 2009 roku.
PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 1145-1147 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 • Art. 21 ust. 1 i 2 i 73 ust. 2-4 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225. poz. 1635 z późn. zm.).

Pliki do pobrania:

Powrót do góry

Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego we Wleniu
pl. Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
tel. 75 7136086, faks 75 7137050
e-mail: usc@wlen.pl
Parter, pok. nr 2

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • odpis skrócony aktu urodzenia

oraz

 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie – dotyczy osoby rozwiedzionej

albo

 • odpis skrócony aktu zgonu – dotyczy wdowy lub wdowca


Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Powinny być aktualne i zawierać adnotację o uiszczonej opłacie skarbowej w wysokości 22 zł.
Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wleniu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

OPŁATY
Opłacie skarbowej podlega:

 • wydanie zaświadczenia – 38 zł
 • pełnomocnictwo do odebrania zaświadczenia, jeśli takie zostało udzielone (więcej w informacjach dodatkowych) – 17,00 zł.


Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, nr rachunku 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001,
 • w kasie urzędu.


TRYB ODWOŁAWCZY
Jeżeli kierownik USC odmówi wydania zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

INFORMACJE DODATKOWE

Właściwość urzędu stanu cywilnego:
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca stałego zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.
O wydanie zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą można zwrócić się za pośrednictwem polskiego konsula. W tym celu osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i złożyć wymagane prawem dokumenty, które konsul prześle do urzędu stanu cywilnego miejsca pobytu stałego osoby zainteresowanej w kraju. Osoba zainteresowana może upoważnić przed konsulem osobę przebywającą w kraju do odbioru zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa. W przypadku braku takiego upoważnienia urząd stanu cywilnego właściwy do wystawienia w/w zaświadczenia przesyła je drogą pocztową na adres konsulatu.

Osoby uprawnione:
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą może otrzymać obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą.
Ze względu na to, że osoba, która ubiega się o wydanie zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego konieczne jest jej stawiennictwo osobiste.
Osoba uprawniona może upoważnić inna osobę jedynie do odebrania zaświadczenia.

Wydanie zaświadczenia przez konsula
Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą, zaświadczenie to wydaje konsul.

Termin ważności zaświadczenia
Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania. Wówczas w celu uzyskania nowego zaświadczenia należy powtórzyć wszystkie czynności przed kierownikiem usc lub przed konsulem.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r., o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823 j.t. z późn. zm.).


PLIKI DO POBRANIA

Powrót do góry

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego we Wleniu
pl. Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
tel. 75 7136086, faks 75 7137050
e-mail: usc@wlen.pl
Parter, pok. nr 2

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • dowód osobisty (do wglądu)


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po złożeniu wniosku na miejscu – bez zbędnej zwłoki.
Po złożeniu wniosku drogą pocztową – bez zbędnej zwłoki.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wystawienie odpisu skróconego, zupełnego lub skróconego na druku wielojęzycznym aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu i wydanie go wnioskodawcy.
Wystawienie odpisu skróconego, zupełnego lub skróconego na druku wielojęzycznym aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu i wysłanie go wnioskodawcy pocztą – przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W przypadku braku księgi lub niefigurowania aktu w księdze, wystawiane jest zaświadczenie o braku księgi lub niefigurowania aktu w księdze.

OPŁATY
Opłacie skarbowej podlega:

 • odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 22 zł
 • odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 33 zł
 • zaświadczenie o braku księgi lub niefigurowania aktu w księdze – 24 zł
 • pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego – 17 zł (więcej w informacjach dodatkowych).


Zwolnione z opłaty skarbowej są odpisy aktu stanu cywilnego (skrócone) wydawane m. in. w sprawach: wymiany dowodu osobistego, paszportu, szkolnych, emerytalno-rentowych, zatrudnienia, alimentacyjnych.
Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, nr rachunku 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001,
 • w kasie urzędu


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołania w sprawie odmowy wydania odpisu rozpatruje Wojewoda Dolnośląski we Wrocławiu. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wleniu.
Termin odwołania: 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

INFORMACJE DODATKOWE

Osoby uprawnione
Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego
(rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.

Tryb złożenia wniosku drogą pocztową
Wniosek o odpis można złożyć drogą pocztową na adres USC. Wniosek musi być własnoręcznie podpisany. Jeżeli odpis, o który zwraca się wnioskodawca podlega opłacie skarbowej do wniosku należy dołączyć oryginał potwierdzenia wpłaty opłaty skarbowej na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń.
Ze względu na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na podaniu o odpis nie jest możliwe złożenie wniosku e-mailem. Można złożyć wniosek o odpis e-mailem, tylko w przypadku osobistego odbioru odpisu w USC.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 79 i art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.).
 • Art. 33, art. 35, art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, tekst jednolity z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).


PLIKI DO POBRANIA

Powrót do góry

Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego we Wleniu
pl. Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
tel. 75 7136086, faks 75 7137050
e-mail: usc@wlen.pl
parter, pok. nr 2

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wpisanie zagranicznego aktu,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • dowód osobisty ( do wglądu),
 • oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego,
 • urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu na język polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula (nie dotyczy odpisów na drukach wielojęzycznych).


Nie podlegają wpisaniu fotokopie bądź kserokopie aktu chyba, że zgodnie z prawem państwa, w którym dokument został sporządzony, nie funkcjonują odpisy aktów stanu cywilnego tylko kserokopie. W takim przypadku kserokopia musi być poświadczona, przez urząd zagraniczny, który prowadzi księgi stanu cywilnego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego i wydanie 3 pierwszych odpisów aktu stanu cywilnego

OPŁATY
Zwolnione z opłaty skarbowej są 3 pierwsze odpisy skrócone aktu stanu cywilnego.

Opłacie skarbowej podlega:

 • wydanie decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu – 50 zł
 • pełnomocnictwo do wpisaniu zagranicznego aktu, jeśli takie zostało udzielone (więcej w informacjach dodatkowych) – 17,00 zł.


Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, nr rachunku 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001,
 • w kasie urzędu


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołania w sprawie odmowy wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Dolnośląski we Wrocławiu;
Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wleniu.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE

Właściwość urzędu stanu cywilnego:
Wniosek o wydanie decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego składa się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania wnioskodawcy.
Jeżeli wnioskodawca nie ma w Polsce miejsca zamieszkania właściwość miejscową USC ustala się wg. ostatniego miejsca zamieszkania w kraju. W razie braku takiej podstawy właściwy jest USC miasta stołecznego Warszawa - Śródmieście, ul. Jezuicka 1/3, 00-950 Warszawa.
O wydanie decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego można zwrócić się za pośrednictwem polskiego konsula. W tym celu osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i złożyć wymagane prawem dokumenty, które konsul prześle do urzędu stanu cywilnego miejsca pobytu stałego osoby zainteresowanej w kraju. Osoba zainteresowana może upoważnić przed konsulem osobę przebywającą w kraju do odbioru decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego. W przypadku braku takiego upoważnienia urząd stanu cywilnego właściwy do wystawienia w/w decyzji przesyła je drogą pocztową na adres konsulatu.

Osoby uprawnione:
Wniosek o wydanie decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć
- osoba, której akt dotyczy,
- wstępni(rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo oraz małżonek,
- osoba obca.
Jeżeli wniosek składa osoba, której akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoba obca) wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe do dokonania czynności.
Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Uzupełnienie brakujących danych w zagranicznym akcie
Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu oznacza dosłowne przeniesienie treści tego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego bez dokonywania jakichkolwiek zmian.
Jeżeli zagraniczny akt nie zawiera danych, wymaganych przez prawo polskie lub zawiera dane błędne wtedy podlega uzupełnieniu (art. 36 prawa o asc) lub sprostowaniu (art. 28 prawa o asc).
Osoba występująca z wnioskiem o wpisanie zagranicznego aktu, który nie zawiera wszystkich niezbędnych danych lub zawiera błędy (np. w pisowni nazwiska) powinna wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie lub sprostowanie aktu, ponieważ posługując się „polską wersją” aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzoną z brakami lub błędami, może napotkać na liczne problemy podczas załatwiania spraw urzędowych np. nadanie numeru PESEL, wydanie paszportu i dowodu osobistego, sporządzenie aktu notarialnego, postępowania przed sądami.

Uzupełnienia i sprostowania aktu zagranicznego dokonuje się poprzez wydanie stosownej decyzji.
Akty prostowane i uzupełniane są na podstawie odpisów zupełnych akt stanu cywilnego (np. podstawą sprostowania i uzupełnienia aktu urodzenia jest – akt małżeństwa rodziców, aktu małżeństwa są – akty urodzenia nupturientów, aktu zgonu – akt małżeństwa zmarłego lub akt urodzenia w zależności od tego, jaki błąd będzie się prostować.
Opłata skarbowa od wydania w/w decyzji wynosi 39 zł

Jeżeli zagraniczny akt małżeństwa nie zawiera informacji o nazwisku noszonym przez małżonków po zawarciu związku małżeńskiego, małżonkowie(obywatele polscy) mogą złożyć stosowne oświadczenie przed kierownikiem USC lub przed polskim konsulem.PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r., o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823 j.t. z późn. zm.).


PLIKI DO POBRANIA

Powrót do góry

Zgłoszenie urodzenia dziecka

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego we Wleniu
pl. Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
tel. 75 7136086, faks 75 7137050
e-mail: usc@wlen.pl
Parter, pok. nr 2

WYMAGANE DOKUMENTY

 • dowody osobiste rodziców dziecka – do wglądu,
 • wniosek o nieodpłatne wydanie odpisów aktu urodzenia oraz
 • odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców, gdy rodzice urodzonego dziecka są małżeństwem – do wglądu

albo

 • odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, gdy matka dziecka jest panną – do wglądu albo
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, gdy matka dziecka jest rozwiedziona – do wglądu

albo

 • odpis skrócony aktu zgonu męża, gdy matka dziecka jest wdową – do wglądu;


Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami.
Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wleniu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Akt urodzenia dziecka oraz odpisy sporządzane są bez zbędnej zwłoki.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka w księdze urodzeń USC we Wleniu i wydanie 3 odpisów skróconych aktu urodzenia dziecka bezpośrednio po sporządzeniu aktu.

OPŁATY
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

 • sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
 • pierwsze 3 odpisy skrócone aktu urodzenia.


Opłacie skarbowej podlega:

 • kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
 • pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone (więcej w informacjach dodatkowych) – 17,00 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, nr rachunku 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001,
 • w kasie urzędu


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia rozpatruje Wojewoda Dolnośląski we Wrocławiu.
Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wleniu.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE

Właściwość urzędu stanu cywilnego:
Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia lub 3 dni, jeżeli dziecko urodziło się martwe.
Jeżeli żadne z rodziców nie ma miejsca zamieszkania na obszarze USC, w którym powinna nastąpić rejestracja urodzenia dziecka, zgłoszenia urodzenia można dokonać w USC miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich.

Osoby uprawnione:
Do zgłoszenia urodzenia dziecka, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia.
W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

Nadanie dziecku imienia:
Dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.
Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.

Nazwisko dziecka
Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka albo oświadczenia, o których mowa w art. 88 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane (SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT NAZWISK MAŁŻONKÓW I DZIECI W DZIALE DOTYCZĄCYCH ZAWIERANIA MAŁŻEŃSTWA).
Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa.
Uznanie ojcostwa w chwili sporządzenia aktu urodzenia.
W chwili sporządzania aktu urodzenia dziecka możliwe jest przyjęcie oświadczenia od mężczyzny o uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca.
Wymagane dokumenty:
- w/w w przypadku matki dziecka oraz
- dowód osobisty ojca dziecka
Więcej: w dziale UZNANIE OJCOSTWA

Zgłoszenia martwo urodzonego dziecka
Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenia takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. w takim przypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce „Uwagi,” że dziecko urodziło się martwe; aktu zgonu nie sporządza się (art. 38 ust. 2. Prawa o aktach stanu cywilnego).

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 38-51 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 • Art. art. 88 -90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).


PLIKI DO POBRANIA
wniosek o wydanie 3 pierwszych odpisów aktu stanu urodzenia
wzór pełnomocnictwa do zgłoszenia urodzenia dziecka

Powrót do góry

Zmiana imienia lub nazwiska

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego we Wleniu
pl. Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
tel. 75 7136086, faks 175 7137050
e-mail: usc@wlen.pl
Parter, pok. nr 2

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o zmianę imienia lub nazwiska,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu) oraz:
 • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL albo zaświadczenie o nadaniu tego numeru - w przypadku gdy dokument tożsamości nie zawiera numeru PESEL,
 • odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy,
 • odpis zupełny aktu małżeństwa w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim oraz osób, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub nastąpiła prawna separacja,
 • odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
 • odpis skrócony aktu zgonu nieżyjącego rodzica, jeżeli zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka,
 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego – dziecka do wglądu.

Wniosek powinien zawierać dane osoby, której zmiana dotyczy: imię lub imiona, nazwisko rodowe, adres zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, a w przypadku ich braku – adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, numer PESEL, imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana, uzasadnienie.
Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Powinny być aktualne i zawierać adnotację o uiszczonej opłacie skarbowej.
Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wleniu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

OPŁATY
Opłacie skarbowej podlega:

 • wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska – 37 zł


Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, nr rachunku 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001
 • w kasie urzędu.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołania w sprawie zmiany imion i nazwisk rozpatruje Wojewoda Dolnośląski we Wrocławiu.
Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wleniu.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE

Właściwość urzędu stanu cywilnego:
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście w urzędzie stanu cywilnego miejsca stałego zamieszkania wnioskodawcy.
Jeżeli wnioskodawca nie ma w Polsce miejsca zamieszkania właściwość miejscową USC ustala się wg. ostatniego miejsca zamieszkania w kraju. W razie braku takiej podstawy właściwy jest USC miasta stołecznego Warszawa - Śródmieście.
O zmianę imienia lub nazwiska można zwrócić się za pośrednictwem polskiego konsula. W tym celu osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i złożyć wymagane prawem dokumenty, które konsul prześle do urzędu stanu cywilnego miejsca pobytu stałego osoby zainteresowanej w kraju. Dopuszcza się również złożenie wniosku o zmianę nazwiska bez konieczności osobistego wstawiennictwa pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Osoby uprawnione:
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska może złożyć tylko osoba zainteresowana.
Jeżeli zmiana nazwiska albo zmiana imienia dotyczy osoby niepełnoletniej wniosek składa jedno
z rodziców; drugi rodzic musi wyrazić pisemną zgodę, chyba że nie żyje lub nie posiada władzy
rodzicielskiej.
Do zmiany nazwiska osoby niepełnoletniej, która ukończyła lat 13, potrzebna jest również jej zgoda.
Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

Podstawy zmiany imienia lub nazwiska
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
- na imię lub nazwisko używane,
- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
Wniosek nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
Członkiem rodziny jest małżonek i wstępny osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz.1414).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, tekst jednolity z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).


PLIKI DO POBRANIA
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
Wniosek o zmianę imienia nazwiska małoletniego
Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę nazwiska/imienia dziecka
Oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę nazwiska/imienia

Powrót do góry

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jarek Koziński
Dokument z dnia: 03.07.2007
Dokument oglądany razy: 9 522
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 28.05.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl