mapa strony   |   kontakt   |

Skarbnik

Skarbnik Gminy w szczególności realizuje zadania wynikające z uchwał Rady oraz przepisów o finansach publicznych w tym:

a) przekazuje pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania projektu planu budżetowego oraz kontroluje jego realizację,

b) przygotowuje wstępny projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także występuje z inicjatywą w sprawie zmian tej uchwały,

c) nadzoruje właściwą realizację określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków, a w razie odstępstw od planu występuje z inicjatywą zmian w budżecie,

d) opracowuje projekt układu wykonawczego budżetu,

e) opracowuje projekt informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,

f) opracowuje projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie,

g) dokonuje na bieżąco ocen i analiz realizacji budżetu,

h) opracowuje projekt informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku,

i) opracowuje projekt sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, zawierający zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetowych oraz inne wymagane prawem sprawozdania finansowe,

j) przestrzega dyscypliny finansów publicznych oraz nadzoruje jej przestrzeganie przez pracowników Urzędu, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych,

k) nadzoruje prawidłowe ustalenie należności budżetu i dochodzenia jej w wysokości nie niższej niż wynikająca z jej prawidłowego obliczenia,

l) odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań Gminy,

ł) nadzoruje właściwe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji,

m) opracowuje projekty zarządzeń Burmistrza w sprawach z zakresu inwentaryzacji, kontroli i obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie, obrotu drukami ścisłego zarachowania, obsługi kasowej w Urzędzie, zakładowego planu kont i inne w zakresie finansowym,

n) opracowuje projekty uchwał Rady  w sprawach dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej Gminy i jednostek podległych Radzie,

o) dokonuje kontroli finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy,

p) udziela kontrasygnaty czynności prawnych powodujących zobowiązania pieniężne,

q) współpracuje z RIO, Izbami i Urzędami Skarbowymi, Bankami, ZUS i innymi instytucjami,

r) wykonuje zadania i obowiązki wynikające z art.35 ust.1 ustawy o finansach publicznych,

s) realizuje przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o opłacie skarbowej oraz wszystkich innych aktów prawnych dotyczących finansowej działalności Gminy,

t) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem za sad rachunkowości zgodnie z obowiązujacymi przepisami,

u) opracowuje projekty zakresów czynności dla pracowników Referatu w porozumieniu z Sekretarzem Gminy,

w) udziela instruktażu pracownikom Referatów,Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie finansów,

x) kontroluje podległych pracowników w zakresie właściwości rzeczowej Referatu,

y) uczestniczy w posiedzeniach Rady ,

z) współpracuje w przygotowaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych,

aa) kieruje pracą Referatu Planowania i Finansów,

ab) sprawuje nadzór i dokonuje kontroli dokumentów pod względem formalno prawnym, zatwierdza je do wypłaty, podpisuje polecenia przelewu i czeki,

ac) sprawuje nadzór nad zamówieniami publicznymi w zakresie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych,

ae) dokonuje kontroli wewnętrznej w referacie planowania i finansów oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych w zakresie ustalonym w załączniku nr 3 do regulaminu,

af) wykonuje inne zadania zlecone przez Burmistrza.


Maria Gierczyk Skarbnik  
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jarek Koziński
Dokument z dnia: 22.06.2007
Dokument oglądany razy: 4 569
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 22.06.2007
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl