mapa strony   |   kontakt   |

Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń

Nr 242 / XLIV / 10
w sprawie zmian w uchwale Nr 57/XII/03 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 08 września
2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wleń na lata 2003-2013

z dnia 12-11-2010
Pobierz plik
Nr 241 / XLIV / 10
w sprawie przyjęcia „ Programu Rewitalizacji Miasta Wleń na lata 2010-2014”
z dnia 12-11-2010
Pobierz plik Załącznik 1
Nr 240 / XLIV / 10
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 12-11-2010
Pobierz plik
Nr 239 / XLIII / 10
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 27-10-2010
Pobierz plik
Nr 238 / XLIII / 10
w sprawie
z dnia 27-10-2010
Pobierz plik
Nr 237 / XLIII / 10
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości
z dnia 27-10-2010
Pobierz plik
Nr 236 / XLIII / 10
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolnotariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
z dnia 27-10-2010
Pobierz plik
Nr 235 / XLIII / 10
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok
z dnia 27-10-2010
Pobierz plik
Nr 234 / XLIII / 10
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 27-10-2010
Pobierz plik
Nr 233 / XLIII / 10
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 27-10-2010
Pobierz plik
Nr 232 / XLIII / 10
w sprawie opłaty od posiadania psów
z dnia 27-10-2010
Pobierz plik
Nr 231 / XLIII / 10
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
z dnia 27-10-2010
Pobierz plik
Nr 230 / XLIII / 10
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
z dnia 27-10-2010
Pobierz plik
Nr 229 / XLII / 10
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 17-09-2010
Pobierz plik
Nr 228 / XLII / 10
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 17-09-2010
Pobierz plik
Nr 227 / XLII / 10
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 17-09-2010
Pobierz plik
Nr 226 / XLII / 10
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach organów samorządu terytorialnego w dniu 21 listopada 2010 r
z dnia 17-09-2010
Pobierz plik
Nr 225 / XLII / 10
w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych
z dnia 17-09-2010
Pobierz plik
Nr 224 / XLII / 10
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
z dnia 17-09-2010
Pobierz plik
Nr 223 / XLII / 10
w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Nielestno"
z dnia 17-09-2010
Pobierz plik Załącznik 1
Nr 222 / XLII / 10
w sprawie zmian w uchwale Nr 57/XII/03 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 08 września
2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wleń na lata 2003-2013

z dnia 17-09-2010
Pobierz plik Załącznik 1
Nr 221 / XLII / 10
w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 17-09-2010
Pobierz plik Załącznik 1
Nr 220 / XLII / 10
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 17-09-2010
Pobierz plik
Nr 219 / XLI / 10
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 08-07-2010
Pobierz plik
Nr 218 / XLI / 10
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tarczyn
z dnia 08-07-2010
Pobierz plik
Nr 217 / XLI / 10
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzyżowiec
z dnia 08-07-2010
Pobierz plik
Nr 216 / XLI / 10
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radomice
z dnia 08-07-2010
Pobierz plik
Nr 215 / XLI / 10
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przeździedza
z dnia 08-07-2010
Pobierz plik
Nr 214 / XLI / 10
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pilchowice
z dnia 08-07-2010
Pobierz plik
Nr 213 / XLI / 10
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nielestno
z dnia 08-07-2010
Pobierz plik
Nr 212 / XLI / 10
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Modrzewie
z dnia 08-07-2010
Pobierz plik
Nr 211 / XLI / 10
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Marczów
z dnia 08-07-2010
Pobierz plik
Nr 210 / XLI / 10
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łupki
z dnia 08-07-2010
Pobierz plik
Nr 209 / XLI / 10
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klecza
z dnia 08-07-2010
Pobierz plik
Nr 208 / XLI / 10
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bystrzyca
z dnia 08-07-2010
Pobierz plik
Nr 207 / XLI / 10
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bełczyna
z dnia 08-07-2010
Pobierz plik
Nr 206 / XLI / 10
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
z dnia 08-07-2010
Pobierz plik
Nr 205 / XLI / 10
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
z dnia 08-07-2010
Pobierz plik
Nr 204 / XLI / 10
w sprawie nabycia udziału działki
z dnia 08-07-2010
Pobierz plik
Nr 203 / XLI / 10
w sprawie rozwiązania i ustanowienia użytkowania nieruchomości
lokalowych położonych w Pilchowicach dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu

z dnia 08-07-2010
Pobierz plik
Nr 202 / XLI / 10
w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Komunalnego Zakładu
Obslugi Mieszkańców we Wleniu

z dnia 08-07-2010
Pobierz plik
Nr 201 / XLI / 10
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 08-07-2010
Pobierz plik
Nr 200 / XL / 10
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych
z dnia 29-06-2010
Pobierz plik
Nr 199 / XL / 10
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych
z dnia 29-06-2010
Pobierz plik
Nr 198 / XXXIX / 10
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym we Wleniu i w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 29-04-2010
Pobierz plik
Nr 197 / XXXIX / 10
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń
z dnia 29-04-2010
Pobierz plik
Nr 196 / XXXIX / 10
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 29-04-2010
Pobierz plik
Nr 195 / XXXVIII / 10
w sprawie udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie
z dnia 29-03-2010
Pobierz plik Załącznik
Nr 194 / XXXVIII / 10
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 29-03-2010
Pobierz plik
Nr 193 / XXXVIII / 10
w sprawie dzierżawy części działki nr 285 położonej obręb Wleń II
z dnia 29-03-2010
Pobierz plik
Nr 192 / XXXVIII / 10
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku
z dnia 29-03-2010
Pobierz plik
Nr 191 / XXXVII / 10
w sprawie dzierżawy działki nr 325/2 o pow. 1.6917 ha
z dnia 17-03-2010
Pobierz plik
Nr 190 / XXXVII / 10
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2011
z dnia 17-03-2010
Pobierz plik
Nr 189 / XXXVII / 10
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wleń na lata 2010-2011
z dnia 17-03-2010
Pobierz plik
Nr 188 / XXXVII / 10
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Wleń na rok 2010
z dnia 17-03-2010
Pobierz plik
Nr 187 / XXXVII / 10
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 210/XLVII/06 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu
z dnia 17-03-2010
Pobierz plik
Nr 186 / XXXVII / 10
w sprawie zmian w uchwale Nr 57/XII/03 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 08 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wleń na lata 2003-2013
z dnia 17-03-2010
Pobierz plik
Nr 185 / XXXVII / 10
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 17-03-2010
Pobierz plik
Nr 184 / XXXVII / 10
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 17-03-2010
Pobierz plik

Nr 183 / XXXVII / 10
w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wleń w granicach administracyjnych
z dnia 17-03-2010
Pobierz plik

Nr 182 / XXXVI / 10
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem
ujęcia wody wraz z wyposażeniem, położonej w Pilchowicach działka nr 53/14 o pow. 61 m2

z dnia 25-01-2010
Pobierz plik
Nr 181 / XXXVI / 10
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze podziału
instytucji kultury Ośrodka Kultury,Sportu i Turystyki we Wleniu

z dnia 25-01-2010
Pobierz plik
Nr 180 / XXXVI / 10
Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok
z dnia 25-01-2010
Pobierz plik
Nr 179 / XXXV / 09
w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Marczów"
z dnia 30-12-2009
Pobierz plik
Nr 178 / XXXV / 09
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2009 rok
z dnia 30-12-2009
Pobierz plik
Nr 177 / XXXIV / 09
w sprawie zmian w uchwale Nr 57/XII/03 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 08 września
2003 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wleń
na lata 2003-2013

z dnia 16-11-2009
Pobierz plik
Nr 176 / XXXIV / 09
w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu samochodowego
z dnia 16-11-2009
Pobierz plik
Nr 175 / XXXIV / 09
w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy
Lubomierz

z dnia 16-11-2009
Pobierz plik
Nr 174 / XXXIV / 09
w sprawie opłaty od posiadania psów
z dnia 16-11-2009
Pobierz plik
Nr 173 / XXXIV / 09
w sprawie ookreślenia stawek podatku od środków transportowych
z dnia 16-11-2009
Pobierz plik
Nr 172 / XXXIV / 09
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
z dnia 16-11-2009
Pobierz plik
Nr 171 / XXXIV / 09
w sprawie zmian zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2009 rok
z dnia 16-11-2009
Pobierz plik
Nr 170 / XXXII / 09
w sprawie zmian w uchwale Nr 57/XII/03 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 08 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wleń na lata 2003-2013
z dnia 28-09-2009
Pobierz plik
Nr 169 / XXXII / 09
w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 28-09-2009
Pobierz plik
Nr 168 / XXXII / 09
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
z dnia 28-09-2009
Pobierz plik
Nr 167 / XXXII / 09
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 28-09-2009
Pobierz plik
Nr 166 / XXXII / 09
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 28-09-2009
Pobierz plik
Nr 165 / XXXII / 09
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 28-09-2009
Pobierz plik
Nr 164 / XXXII / 09
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 28-09-2009
Pobierz plik
Nr 163 / XXXII / 09
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej
z dnia 28-09-2009
Pobierz plik
Nr 162 / XXXII / 09
w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałych Rady Miasta i Gminy
Wleń

z dnia 28-09-2009
Pobierz plik
Nr 161 / XXXII / 09
w sprawie zmiany Uchwały Nr 101/XXII/08 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkola publicznego w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego
z dnia 28-09-2009
Pobierz plik
Nr 160 / XXXII / 09
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2009 rok
z dnia 28-09-2009
Pobierz plik
Nr 159 / XXXI / 09
w sprawie przystąpienia Gminy Wleń do Programu Odnowy Wsi Województwa Dolnośląskiego
z dnia 29-06-2009
Pobierz plik
Nr 158 / XXXI / 09
w sprawie zmian w uchwale Nr 57/XII/03 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 08 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wleń na lata 2003-2013
z dnia 29-06-2009
Pobierz plik
Nr 157 / XXXI / 09
w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 29-06-2009
Pobierz plik
Nr 156 / XXXI / 09
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
z dnia 29-06-2009
Pobierz plik
Nr 155 / XXXI / 09
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2009 rok
z dnia 29-06-2009
Pobierz plik
Nr 154 / XXX / 09
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2009 rok
z dnia 20-05-2009
Pobierz plik
Nr 153 / XXX / 09
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pilchowice”
z dnia 20-05-2009
Pobierz plik
Nr 152 / XXX / 09
w sprawie zmian w uchwale Nr 57/XII/03 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 08 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wleń na lata 2003-2013
z dnia 20-05-2009
Pobierz plik
Nr 151 / XXIX / 09
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń
z dnia 27-04-2009
Pobierz plik
Nr 150 / XXIX / 09
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej
z dnia 27-04-2009
Pobierz plik
Nr 149 / XXIX / 09
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń
z dnia 27-04-2009
Pobierz plik
Nr 148 / XXIX / 09
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2009 rok
z dnia 27-04-2009
Pobierz plik
Nr 147 / XXVIII / 09
w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Wleń do realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie
z dnia 06-04-2009
Pobierz plik
Nr 146 / XXVIII / 09
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Ośrodku Rehabilitacyjno Opiekuńczym we Wleniu i w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 07 czerwca 2009 r
z dnia 06-04-2009
Pobierz plik
Nr 145 / XXVIII / 09
w sprawie nabycia działki
z dnia 06-04-2009
Pobierz plik
Nr 144 / XXVIII / 09
w sprawie nabycia działki
z dnia 06-04-2009
Pobierz plik
Nr 143 / XXVIII / 09
w sprawie nabycia działki
z dnia 06-04-2009
Pobierz plik
Nr 142 / XXVIII / 09
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
z dnia 06-04-2009
Pobierz plik
Nr 141 / XXVIII / 09
w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na odrębną własność zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych
z dnia 06-04-2009
Pobierz plik
Nr 140 / XXVIII / 09
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2009 rok
z dnia 06-04-2009
Pobierz plik
Nr 139 / XXVII / 09
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
z dnia 23-02-2009
Pobierz plik
Nr 138 / XXVII / 09
w sprawie zmian w Uchwale Nr 146/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 23-02-2009
Pobierz plik
Nr 137 / XXVII / 09
w sprawie przyjęcia „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wleń na lata 2008-2015”
z dnia 23-02-2009
Pobierz plik
Nr 136 / XXVII / 09
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Wspomagając rodzinę wzmacniamy społeczność w Gminie Wleń” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
z dnia 23-02-2009
Pobierz plik
Nr 135 / XXVII / 09
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
z dnia 23-02-2009
Pobierz plik
Nr 134 / XXVII / 09
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
z dnia 23-02-2009
Pobierz plik
Nr 133 / XXVII / 09
w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/IV/06 w sprawie określenia wysokości diet sołtysom jako przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wleń
z dnia 23-02-2009
Pobierz plik
Nr 132 / XXVII / 09
w sprawie przeznaczenia środków z gminnego funduszu ochrony środowiska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
z dnia 23-02-2009
Pobierz plik
Nr 131 / XXVII / 09
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2009 rok
z dnia 23-02-2009
Pobierz plik
Nr 130 / XXVII / 09
w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wleń w granicach administracyjnych
z dnia 23-02-2009
Pobierz plik
Nr 129 / XXVI / 09
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
z dnia 06-02-2009
Pobierz plik

Nr 128 / XXVI / 09
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2009 rok
z dnia 06-02-2009
Pobierz plik  Załącznik

Nr 127 / XXIV / 08
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2008 rok
z dnia 30-12-2008
Pobierz plik
Nr 126 / XXIV / 08
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 18-12-2008
Pobierz plik
Nr 125 / XXIV / 08
w sprawie zmiany Uchwały Nr 110/XXIII/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
z dnia 18-12-2008
Pobierz plik
Nr 124 / XXIV / 08
w sprawie zmiany Uchwały Nr 109/XXIII/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowisku miejskim we Wleniu
z dnia 18-12-2008
Pobierz plik
Nr 123 / XXIV / 08
w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
z dnia 18-12-2008
Pobierz plik
Nr 122 / XXIV / 08
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
z dnia 18-12-2008
Pobierz plik
Nr 121 / XXIV / 08
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Wleń na rok 2009
z dnia 18-12-2008
Pobierz plik
Nr 120 / XXIV / 08
w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń
z dnia 18-12-2008
Pobierz plik
Nr 119 / XXIV / 08
w sprawie przyjęcia na rok 2009 regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń
z dnia 18-12-2008
Pobierz plik
Nr 118 / XXIV / 08
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2008 rok
z dnia 18-12-2008
Pobierz plik

Nr 117 / XXIV / 08
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2009 rok
z dnia 18-12-2008
Pobierz plik 

Nr 116 / XXIII / 08
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 24-11-2008
Pobierz plik
Nr 115 / XXIII / 08
w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 24-11-2008
Pobierz plik
Nr 114 / XXIII / 08
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
z dnia 24-11-2008
Pobierz plik
Nr 113 / XXIII / 08
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
z dnia 24-11-2008
Pobierz plik
Nr 112 / XXIII / 08
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczych straży pożarnych , którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
z dnia 24-11-2008
Pobierz plik
Nr 111 / XXIII / 08
w sprawie sprawie zmian w uchwale Nr 57/XII/03 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 08 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wleń na lata 2003-2013
z dnia 24-11-2008
Pobierz plik

Nr 110 / XXIII / 08
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
z dnia 24-11-2008
Pobierz plik

Załączniki: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nr 109 / XXIII / 08
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowisku miejskim we Wleniu
z dnia 24-11-2008
Pobierz plik
Nr 108 / XXIII / 08
w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej
z dnia 24-11-2008
Pobierz plik
Nr 107 / XXIII / 08
w sprawie opłaty od posiadania psów
z dnia 24-11-2008
Pobierz plik
Nr 106 / XXIII / 08
w sprawie określenie stawek podatku od środków transportowych
z dnia 24-11-2008
Pobierz plik
Nr 105 / XXIII / 08
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
z dnia 24-11-2008
Pobierz plik
Nr 104 / XXIII / 08
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego dla Miasta i Gminy Wleń
z dnia 24-11-2008
Pobierz plik
Nr 103 / XXIII / 08
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2008 rok
z dnia 24-11-2008
Pobierz plik
Nr 102 / XXI / 08
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
z dnia 27-10-2008
Pobierz plik
Nr 101 / XXI / 08
w sprawie określenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkola publicznego w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego
z dnia 27-10-2008
Pobierz plik
Nr 100 / XXI / 08
w sprawie zmian w budzecie Miasta i Gminy Wlen na 2008 rok
z dnia 27-10-2008
Pobierz plik
Nr 99 / XXI / 08
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 15-09-2008
Pobierz plik
Nr 98 / XXI / 08
w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe
odprowadzanie scieków na terenie Miasta i Gminy Wlen.

z dnia 15-09-2008
Pobierz plik
Nr 97 / XXI / 08
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2008 rok
z dnia 15-09-2008
Pobierz plik
Nr 96 / XX / 08
w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 30-06-2008
Pobierz plik
Nr 95 / XX / 08
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 90/XIX/08 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu samochodowego
z dnia 30-06-2008
Pobierz plik
Nr 94 / XX / 08
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu
z dnia 30-06-2008
Pobierz plik
Nr 93 / XX / 08
zmieniająca Uchwałę Nr 143/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Pilchowicach
z dnia 30-06-2008
Pobierz plik
Nr 92 / XX / 08
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2008 rok
z dnia 30-06-2008
Pobierz plik
Nr 91 / XIX / 08
w sprawie sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 26-05-2008
Pobierz plik
Nr 90 / XIX / 08
w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu samochodowego
z dnia 26-05-2008
Pobierz plik
Nr 89 / XIX / 08
zmieniająca Uchwałę Nr 142/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu
z dnia 26-05-2008
Pobierz plik
Nr 88 / XIX / 08
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2008 rok
z dnia 26-05-2008
Pobierz plik
Nr 87 / XVIII / 08
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń
z dnia 22-04-2008
Pobierz plik
Nr 86 / XVIII / 08
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego działki położonej we Wleniu nr 147/9
z dnia 22-04-2008
Pobierz plik
Nr 85 / XVIII / 08
zmieniająca Uchwałę Nr 68/XV/07 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Wleń na lata 2008-2009
z dnia 22-04-2008
Pobierz plik
Nr 84 / XVIII / 08
w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Pilchowice”
z dnia 22-04-2008
Pobierz plik
Nr 83 / XVIII / 08
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
z dnia 22-04-2008
Pobierz plik
Nr 82 / XVIII / 08
w sprawie likwidacji drogi nie zaliczonej do żadnej kategorii dróg
z dnia 22-04-2008
Pobierz plik

Nr 81 / XVIII / 08
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2008 rok
z dnia 22-04-2008
Pobierz plik

Załączniki 1-2

Nr 80 / XVII / 08
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 12-03-2008
Pobierz plik
Nr 79 / XVII / 08
w sprawie przystąpienia Gminy Wleń do Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie” działającego jako Lokalna Grupa Działania
z dnia 12-03-2008
Pobierz plik
Nr 78 / XVII / 08
w sprawie sprawie zmian w uchwale Nr 57/XII/03 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 08 września 2003 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wleń na lata 2003-2013.
z dnia 12-03-2008
Pobierz plik
Nr 77 / XVII / 08
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
z dnia 12-03-2008
Pobierz plik
Nr 76 / XVII / 08
w sprawie określenia zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy
z dnia 12-03-2008
Pobierz plik
Nr 75 / XVII / 08
w sprawie przyjęcia na rok 2008 regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń
z dnia 12-03-2008
Pobierz plik
Nr 74 / XVII / 08
w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 12-03-2008
Pobierz plik
Nr 73 / XVII / 08
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2008 rok
z dnia 12-03-2008
Pobierz plik
Nr 72 / XVI / 08
w sprawie zmiany Uchwały Nr 52/XII/07 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29.10.2007 r. w sprawie określenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg , których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
z dnia 28-01-2008
Pobierz plik
Nr 71 / XVI / 08
w sprawie zmian załącznika do uchwały nr 147/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
z dnia 28-01-2008
Pobierz plik
Nr 70 / XVI / 08
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 28-01-2008
Pobierz plik
Nr 69 / XVI / 08
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2008 rok
z dnia 28-01-2008
Pobierz plik
Nr 68/XV/07
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Wleń na lata 2008 - 2009
z dnia 28-12-2007
Pobierz plik
Nr 67/XV/07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok.
z dnia 28-12-2007
Pobierz plik
Nr 66/XIV/07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok.
z dnia 20-12-2007
Pobierz plik
Nr 65 /XIV/07
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Wleń w granicach administracyjnych
z dnia 20-12-2007
Pobierz plik
Nr 64 /XIII/07
w sprawie zmian w uchwale Nr 57/XII/03 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 08 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wleń na lata 2003-2013
z dnia 26-11-2007
Pobierz plik
Nr 63 /XIII/07
w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia na lata 2007 – 2010 Miasta i Gminy Wleń
z dnia 26-11-2007
Pobierz plik
Nr 62 /XIII/07
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
z dnia 26-11-2007
Pobierz plik
Nr 61 /XIII/07
w sprawie określenie stawek podatku od środków transportowych
z dnia 26-11-2007
Pobierz plik
Nr 60 /XIII/07
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok
z dnia 26-11-2007
Pobierz plik
Nr 59 /XIII/07
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
z dnia 26-11-2007
Pobierz plik
Nr 58 /XIII/07
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego dla Miasta i Gminy Wleń
z dnia 26-11-2007
Pobierz plik
Nr 57 /XIII/07
w sprawie zgody na bezprzetargową sprzedaż na rzecz EnergiiPro Koncern Energetyczny SA działki zabudowanej stacją transformatorową
z dnia 26-11-2007
Pobierz plik
Nr 56 /XIII/07
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu oraz Szkoły Podstawowej w Pilchowicach
z dnia 26-11-2007
Pobierz plik
Nr 55 /XIII/07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok
z dnia 26-11-2007
Pobierz plik
Nr 54 /XII/07
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
z dnia 29-10-2007
Pobierz plik
Nr 53 /XII/07
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
z dnia 29-10-2007
Pobierz plik
Nr 52 /XII/07
w sprawie określenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
z dnia 29-10-2007
Pobierz plik
Nr 51 /XII/07
w sprawie zmian załącznika do uchwały nr 147/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
z dnia 29-10-2007
Pobierz plik
Nr 50 /XII/07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok
z dnia 29-10-2007
Pobierz plik
Nr 49 /XI/07
w sprawie zatwierdzenia porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Wsią Strzyżowiec w Gminie Wleń a Wsią Striezovce w Gminie Hrusovo
z dnia 24-09-2007
Pobierz plik
Nr 48 / XI / 07
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
z dnia 24-09-2007
Pobierz plik
Nr 47 / XI / 07
w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Wleń
z dnia 24-09-2007
Pobierz plik
Nr 46 / XI / 07
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta i gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków , sposobu jej rozliczania i kontroli
z dnia 24-09-2007
Pobierz plik
Nr 45 /XI/07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok
z dnia 24-09-2007
Pobierz plik

Nr 44 / X / 07

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym we Wleniu i w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 r.

z dnia 12-09-2007

Pobierz plik

Nr 43 / IX / 07
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wleń wykonującego czynności związane z podróżą służbową Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Wleń oraz określenia stawek zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy
z dnia 02-08-2007
Pobierz plik
Nr 42 / IX / 07
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników
z dnia 02-08-2007
Pobierz plik
Nr 41 / IX / 07
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu oraz ustalenia składu osobowego
z dnia 02-08-2007
Pobierz plik
Nr 40 / IX / 07
w sprawie ustalenia Delegata do Zgromadzenia Ogólnego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Samorządów na Rzecz Kolei Lokalnych w Bydgoszczy
z dnia 02-08-2007
Pobierz plik
Nr 39 / IX / 07
w sprawie zmian w uchwale Nr 57/XII/03 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 08 września 2003 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wleń na lata 2003-2013
z dnia 02-08-2007
Pobierz plik
Nr 38 / IX / 07
w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 02-08-2007
Pobierz plik
Nr 37/ VIII / 07
w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 2007-06-11
Pobierz plik
Nr 36/VIII/07
w sprawie częściowego umorzenia pożyczki Komunalnemu Zakładowi Obsługi Mieszkańców we Wleniu
z dnia 2007-06-11
Pobierz plik

Nr 35/ VIII / 07
w sprawie zmiany składu osobowego komisji
z dnia 2007-02-11

Pobierz plik
Nr 34/VIII/07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok.
z dnia 2007-06-11
Pobierz plik
Nr 33/VIII/07
zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok
z dnia 2007-06-11
Pobierz plik
Nr 32/ VIII / 07
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku Śląskim z działalności oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Wleń.
z dnia 2007-06-11
Pobierz plik
Nr 31/ VII / 07
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń
z dnia 2007-04-23
Pobierz plik

Nr 30/VII/07
w sprawie zmian w uchwale nr 57/XII/03 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 08 września 2003 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wleń na lata 2003-2013
z dnia 2007-04-23
Pobierz plik

Nr 29/ VII / 07
w sprawie wyboru Delegata Gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu NYSA
z dnia 2007-04-23
Pobierz plik
Nr 28/VII/07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok.
z dnia 2007-04-23
Pobierz plik
Nr 27/VI/07
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we Wleniu
z dnia 2007-03-26
Pobierz plik
Nr 26/VI/07
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
z dnia 2007-03-26
Pobierz plik
Nr 25/VI/07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok.
z dnia 2007-03-26
Pobierz plik
Nr 24/ VI/ 07
w sprawie przyjęcia na rok 2007 regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń
z dnia 2007-03-26
Pobierz plik
Nr 23/ V / 07
w sprawie wyboru Delegata Miasta i Gminy Wleń do Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim
z dnia 2007-01-29
Pobierz plik
Nr 22/V/07
w sprawie likwidacji drogi nie zaliczonej do żadnej kategorii dróg
z dnia 2007-01-29
Pobierz plik
Nr 21/V/07
w sprawie likwidacji drogi nie zaliczonej do żadnej kategorii dróg
z dnia 2007-01-29
Pobierz plik
Nr 20/V/07
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we Wleniu
z dnia 2007-01-29
Pobierz plik

Nr 19/V/07
w sprawie wprowadzenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
z dnia 2007-01-29
Pobierz plik

Nr 18/V/07
w sprawie : uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Wleń na rok 2007
z dnia 2007-01-29
Pobierz plik
Nr 17/V/07
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2007 rok
z dnia 2007-01-29
Pobierz plik
16/IV/06
zmieniająca uchwałę w sprawie przedłużenia terminu spłaty pożyczki dla Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców we Wleniu
z dnia 2006-12-28
15/IV/06
w sprawie określenia wysokości diet sołtysom jako przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wleń .
z dnia 2006-12-28
Pobierz plik
14/IV/06
w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przysługującym radnym
z dnia 2006-12-28
Pobierz plik
13/IV/06
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 2006-12-28
Pobierz plik
12/IV/06
w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2006 rok
z dnia 2006-12-28
Pobierz plik
Nr 11/III/06
w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Wleń
z dnia 2006-12-18
Pobierz plik
Nr 10/III/06
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Wleń
z dnia 2006-12-18
Pobierz plik
Nr 9/III/06
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
z dnia 2006-12-18
Pobierz plik
Nr 8 /III/06
w sprawie powołania stałych komisji rady
z dnia 2006-12-18
Pobierz plik
7/II/2006
w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
z dnia 2006-12-05
Pobierz plik
6/II/06
w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów
z dnia 2006-12-05
Pobierz plik
5/II/06
w sprawie określenie stawek podatku od środków transportowych
z dnia 2006-12-05
Pobierz plik
4/II/06
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
z dnia 2006-12-05
Pobierz plik
3/II/06
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego dla Miasta i Gminy Wleń
z dnia 2006-12-05
Pobierz plik
2/I/06
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 2006-11-27
Pobierz plik
1/I/06
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 2006-11-27
Pobierz plik

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jarek Koziński
Dokument z dnia: 17.07.2007
Dokument oglądany razy: 9 459
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 11.08.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl