mapa strony   |   kontakt   |

Wybory ławników 2011

Z dniem 31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników funkcjonujących w latach 2008-2011.
Zgodnie z art. 160 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z zm.) rady gmin dokonują wyboru ławników do wszystkich sądów działających na obszarze właściwości sądu okręgowego. Uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników rady gmin muszą podjąć najpóźniej w październiku 2011 r.
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze pismem z dnia 24 maja 2011 r. zgłosił konieczność dokonania wyboru następującej liczby ławników na kadencję 2012-2015 do:
- Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim - 1 ławnik;
- Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze - 1 ławnik,


Kto może zgłosić kandydata?
Kandydatów na ławników do 30 czerwca 2011 roku mogą zgłaszać radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Kto może być ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie może być:
1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoba wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inna osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Jakie dokumenty należy złożyć?
1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
    1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby,
    2) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
    3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczone ani zawieszona,
    4) zaświadczenie lekarskie, o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
    5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
3.Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
4. Dokumenty wymienione w pkt.1. powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt.2. nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
6. Osoba uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście o której mowa w pkt.3.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu (określonych w zapisie „Jakie dokumenty należy złożyć”), lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. 30 czerwca 2011 r.), pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Lista osób popierających kandydata
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jarek Koziński
Dokument z dnia: 15.06.2011
Dokument oglądany razy: 2 433
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 15.06.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl