mapa strony   |   kontakt   |

Urząd Miasta i Gminy Wleń

Dane teleadresowe Urzędu. Kompetencje, uprawnienia i zadania poszczególnych Referatów i Stanowisk. Podstawa prawna działania. Składy osobowe - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).Zgodnie z art. 33 Ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest burmistrz. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Regulamin Organizacyjny
Pobierz plik

W Urzędzie działają następujące referaty i samodzielne stanowiska:

» Referat Planowania i Finansów
Nazwiska i podstawowe informacje o osobach.
» Referat Obywatelsko - Społeczny
Nazwiska i podstawowe informacje o osobach.
» Gminny Zespół Reagowania
Nazwiska i podstawowe informacje o osobach.
» Pełnomocnik ds rozwiązywania problemów alkoholowychUrząd Miasta i Gminy Wleń
Plac Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń
Tel. (75) 713 64 38 , Fax (75) 713 70 50 E-mail: informacja@wlen.pl

Powrót do góry

Referat Planowania i Finansów
Nazwiska i podstawowe informacje o osobach.


Referat Planowania i Finansów.


1. w zakresie planowania, realizacji budżetu Gminy oraz jego wykonania:

a) przygotowanie projektu budżetu na podstawie zebranych materiałów,

b) sporządzanie sprawozdania opisowego o projekcie budżetu,

c) sporządzanie i wykonywanie układu wykonawczego budżetu,

d) przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian w budżecie,

e) sporządzanie prognozy kwot długu dla Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady,

f) przygotowywanie projektów uchwał budżetowych celem przekazania Radzie,

g) opracowywanie materiałów dla potrzeb Rady i jej Komisji oraz Burmistrza,

h) analizowanie planów finansowych dysponentów,

i) przekazywanie środków dla gminnych jednostek organizacyjnych,

j) rozliczanie gminnych jednostek organizacyjnych z poniesionych wydatków,

k) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,

l) prowadzenie ewidencji kredytów i pożyczek,

ł) przekazywanie spłat kredytów i pożyczek oraz należnych bankom odsetek,


2. w zakresie księgowości podatkowej i opłat:

a) prowadzenie kart podatków od gospodarstw rolnych od nieruchomości dla poszczególnych podatników,

b) wprowadzanie zmian powierzchni gruntów na podstawie zawiadomień Starostwa Powiatowego,

c) gromadzenie materiałów niezbędnych do sporządzania wymiaru podatkowego tj. wysyłanie podatnikom druków deklaracji podatkowych,

d) sporządzanie wymiaru podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości,

e) sporządzanie rejestrów wymiarowych,

f) sporządzanie rejestrów wymiarowych do księgowania opłat komunalnych,

g) wysyłanie nakazów płatniczych podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości dla podatników zamieszkałych poza terenem Gminy,

h) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów podatkowych,

i) przygotowywanie decyzji w prawie umorzeń podatku rolnego i podatku od nieruchomości,

j) sporządzanie rejestru przypisów i odpisów oraz rejestru wymiarowego opłat komunalnych,

k) prowadzanie rejestru przypisów i odpisów opłat komunalnych,

l) powadzenie aktualizacji materiałów do spisów rolnych,

ł) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

m) księgowanie wpłat podatków: rolnego, nieruchomości oraz wpłat za usługi komunalne,

n) wpisywanie dowodów wpłat dla podatników płacących w kasie Urzędu,

o) księgowanie wpłat podatku od środków transportowych,

p) przygotowywanie decyzji o naliczaniu podatku dla zalegających podatników,

q) wystawianie upomnień zalegającym podatnikom,

r) sporządzanie i ewidencjonowanie tytułów wykonawczych dla zalegających podatników,

s) rozliczanie sołtysów z zebranych rat podatku,

t) obliczanie i wypłata prowizji dla inkasentów,

u) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i ich rozliczanie,

w) w zakresie księgowości dochodów Gminy:

x) księgowanie dochodów budżetowych Gminy,

y) sporządzanie przypisów należności budżetowych od osób fizycznych i prawnych raz jednostek organizacyjnych,

z) księgowanie podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,

aa) księgowanie czynszów za dzierżawę mienia gminnego, wystawianie faktur dotyczących sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem VAT,

ab) uzgadnianie kart analitycznych do dochodów budżetowych według poszczególnych rodzajów i klasyfikacji budżetowej,


3. w zakresie księgowości wydatków Gminy:

a) przygotowywanie dokumentów do realizacji gotówkowej i bezgotówkowej, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym,

b) przekazywanie należności gotówkowych i bezgotówkowych,

c) księgowanie wydatków budżetowych,

d) sporządzanie not obciążeniowych,

e) realizacja wydatków oraz księgowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budżetów gminnych i jednostek organizacyjnych,

f) rozliczanie materiałów zakupionych przez Urząd,

g) sporządzanie deklaracji i rozliczanie podatku VAT,

h) prowadzenie ewidencji zakupu sprzedaży towarów i usług podlegających podatkowaniu VAT,

i) naliczanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego podatków od realizacji rachunków,

j) sporządzanie informacji do Urzędu Skarbowego o podatkach od rachunków,

k) prowadzenie księgi inwentarzowej, gospodarowanie środkami rzeczowymi,

l) rozliczanie wyniku inwentaryzacji okresowej,

ł) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych w budowie,

m) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu jednostki budżetowej i budżetu Gminy,

n) sporządzanie sprawozdań z otrzymanych dotacji celowych oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania otrzymanych dotacji celowych,

o) sporządzanie sprawozdań o środkach trwałych,

p) sporządzanie bilansu majątkowego oraz bilansu z wykonania budżetu,

q) uzgadnianie kart analitycznych do wydatków i kosztów budżetowych poszczególnych rodzajów klasyfikacji budżetowej,


4. w zakresie płac:

a) prowadzenie kart wynagrodzeń,

b) sporządzanie listy płac pracowników Urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy, list prowizji i ryczałtów,

c) sporządzanie informacji do Urzędu Skarbowego o dochodach pracowniczych,

d) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników w PZU,

e) zgłaszanie i wyrejestrowane pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

f) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych do ZUS,

g) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach do ustalenia kapitału początkowego pracowników,

h) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach do ustalenia emerytur i rent,

i) wystawiane zaświadczeń o wysokości zarobków,

j) sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,


5. w zakresie obsługi kasowej:

a) przyjmowanie wpłat indywidualnych od podatników, sołtysów oraz z tytułu rozliczeń z pracownikami,

b) odprowadzanie przyjętej gotówki do banku,

c) podejmowanie gotówki w banku do bieżącej wypłaty rachunków i wynagrodzeń pracowniczych,

d) pobieranie opłaty skarbowej do określonej sumy wekslowej,

e) zaopatrywanie Urzędu w znaczki opłaty skarbowej,


6. w zakresie księgowości pozabudżetowej:

a) księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

b) prowadzenie księgowości Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,

c) sporządzanie sprawozdań z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

d) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej oraz obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

7. w zakresie kontroli:

a) organizowanie i prowadzenie kontroli miejskich jednostek organizacyjnych w porozumieniu z właściwymi wydziałami.
b) organizowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie.
c) opracowywanie harmonogramów kontroli określonych w pkt.1 i 2.
d) prowadzenie rejestru kontroli.
e) przygotowanie rocznego sprawozdania o wykonaniu zaleceń pokontrolnych w terminie do końca stycznia roku następnego.

Teresa Leoniec Podatki i Opłaty Lokalne
Maria Gierczyk Skarbnik
Irena Jarosz
Jadwiga Klimek
Małgorzata Balicka Podinspektor
Barbara Skoczna

Powrót do góry

Referat Obywatelsko - Społeczny
Nazwiska i podstawowe informacje o osobach.Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należ m.in. realizacja ustawy (Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego).

Referat Obywatelsko- Społeczny

1. w zakresie ewidencji ludności:

a) prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym i kartotecznym – w formie

gminnego zbioru meldunkowego i ich aktualizacja na podstawie zgłoszeń meldunkowych,

b) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych (na pobyt stały, czasowy) oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

c) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych cudzoziemców,

d) udzielanie informacji ze zbioru meldunkowego oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz prowadzenie rejestru udzielonych informacji,

e) wydawanie poświadczeń zameldowania na żądanie stron oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,

f) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowań i wymeldowań,

g) współpraca z Policją w zakresie wykonywania obowiązku meldunkowego ,

h) sporządzanie wykazów osób zmarłych do Urzędu Skarbowego,

i) sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnego (art. 19 ust. 2 ustawy o systemie oświaty),

j) przekazywanie na nośniku magnetycznym do Ośrodka Informatyki we Wrocławiu zmian danych osobowych zawartych w zbiorze meldunkowym oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

k) przekazywanie na dyskietce do MSWiA bazy noworodków, celem nadania numeru ewidencyjnego oraz występowanie o wymianę lub nadanie numerów PESEL,

l) powiadamianie WKU o zmianach adresowych osób podlegających obowiązkowi wojskowemu,

ł) sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących ludności zameldowanej na pobyt czasowy oraz stałych mieszkańców gminy czasowo nieobecnych w związku z wyjazdem za granicę,

m) współpraca z urzędami gmin w zakresie powiadamiania o zmianach meldunkowych

n) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,

o) prowadzenie archiwum zgłoszeń meldunkowych i kart osobowych mieszkańców

2. w zakresie wyborów:

a) prowadzenie rejestru wyborców,

b) sporządzanie spisów wyborców dla wyborów i referendów oraz współpraca z Urzędnikiem Wyborczym w zakresie organizacji wyborów i referendów ,

c) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,

d) wydawanie decyzji administracyjnych na wniosek wyborcy w sprawach o dopisanie do rejestru wyborców oraz decyzji o skreśleniu wyborcy z rejestru wyborców,

e) sporządzanie kwartalnych sprawozdań ze stanu rejestrów wyborców do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego ,


3. w zakresie dowodów osobistych:

a) prowadzenie w formie informatycznej i kartotecznej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych na podstawie danych zgłoszonych przy ubieganiu się o wydanie lub wymianę dowodu osobistego,

b) przekazywanie danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych do MSWiA w drodze teletransmisji danych lub formie dokumentu elektronicznego,

c) udostępnianie danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz prowadzenie rejestru udzielonych informacji,

d) przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,

e) prowadzenie dokumentacji wydawanych dowodów osobistych(koperty dowodowe),

f) wysyłanie zapotrzebowań na koperty dowodowe do organu gminy, który wydał poprzedni dowód osobisty,

g) wysyłanie kopert dowodowych na wezwania innych urzędów gmin,

h) wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych

i) przesyłanie ( na żądanie podatnika) naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjnego wynikającego z faktu otrzymania dowodu osobistego ,


4. w zakresie spraw wojskowo-obronnych:

a) prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z rejestracją przedpoborowych i przeprowadzeniem poboru, w tym sporządzanie wykazu przedpoborowych , poborowych oraz prowadzenie rejestru przedpoborowych i osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej, poszukiwanie przedpoborowych i poborowych, którzy nie zgłosili się do rejestracji i poboru, zawiadomienia o ujęciu do listy poborowych i o zgłoszeniu się do poboru,

zawiadomienia o ujęciu do wykazu przedpoborowch i zgłoszeniu się do rejestracji,

b) rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny,

c) sporządzanie sprawozdań z wyników rejestracji przedpoborowych,

d) wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rekompensujących z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych

e) prowadzenie dokumentacji , organizacja akcji kurierskiej oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej

f) planowanie i przeprowadzanie szkoleń kurierów z zakresu akcji kurierskiej,

f) nakładanie na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju, zwalniania ich z tego obowiązku ,

g) prowadzenie komputerowej ewidencji świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju oraz sporządzanie półrocznych sprawozdań dotyczących aktualizacji tych świadczeń do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,

h) opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych,

i) opracowywanie osobnych planów świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny,

j) planowanie i koordynowanie przedsięwzięć z zakresu spraw obronnych na terenie Gminy a w szczególności: planowanie i organizowanie szkoleń z zakresu obronności, opracowanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas „W” , ob sad y etatowej pracowników Urzędu na czas „W” wraz z zakresami obowiązków oraz dokumentacji „Stałego dyżuru”,


5. w zakresie spraw społecznych:

a) prowadzenie spraw z zakresu zbiórek i zgromadzeń publicznych,

b) nadzór i decyzje w sprawach zgromadzeń i imprez masowych

c) sprawy repatriantów


6. w zakresie oświaty:

a) ustalanie sieci przedszkoli publicznych i granic ich obwodów

b) ustalanie sieci szkół publicznych i granic ich obwodów

c) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, likwidacją i utrzymaniem publicznego gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina

d) przyjmowanie i przygotowanie do realizacji wniosków o założenie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

e) prowadzenie rejestru zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej i niepublicznej oraz prowadzenie ewidencji placówek oświatowych, których prowadzenie jest zadaniem gminy

f) przedstawianie do zatwierdzenia projektów organizacyjnych oraz arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę

g) kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat oraz prowadzenie bazy danych w tym zakresie

h) prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

i) prowadzenie bazy danych oświatowych obejmującej zbiory danych z baz danych oświatowych szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez gminę

j) przekazywanie danych z bazy danych oświatowych kuratorowi oświaty

k) koordynowanie działań w zakresie organizacji oświaty na terenie gminy

l) prowadzenie spraw z zakresu przyznawania pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, dofinansowania kosztów kształcenia

ł) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz Starostwem powiatowym w wykonywaniu zadań oświatowych

m) współdziałanie z pracownikiem prowadzącym sprawy kadrowe w zakresie powoływania komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę


7. w zakresie pomocy społecznej :

a) współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie zadań własnych gminy, dotyczących pomocy społecznej


8. w zakresie ochrony zdrowia ludności :

a) prowadzenie ewidencji placówek służby zdrowia funkcjonujących na terenie gminy

b) współpraca z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej , Starostwem Powiatowym oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców


9. w zakresie kultury fizycznej

a) współpraca ze środowiskiem sportowym w zakresie kreowania lokalnej polityki w dziedzinie kultury fizycznej.
b) współpraca z innymi instytucjami i organizacjami na rzecz upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy.
c) opracowywanie propozycji do budżetu miasta związanych z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej.
d) opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji z zakresu kultury fizycznej i sportu.
e) prowadzenie ewidencji wydatków związanych z realizacją przyznanych dotacji w zakresie kultury fizycznej.
f) kontrolowanie prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.
g) przeprowadzanie kontroli imprez sportowych dofinansowywanych przez gminę.
h) monitorowanie i nadzór nad obiektami sportowymi będącymi własnością gminy.

i) opracowywanie planów i promowanie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży placówek oświatowych podległych gminie.

j) opracowywanie decyzji Burmistrza w sprawie zezwoleń na organizację imprez masowych.
k) organizowanie okolicznościowych spotkań sportowców i działaczy sportowych z władzami gminy.


10. w zakresie kultury i sztuki

a) opracowywanie propozycji do budżetu miasta z zakresu kultury i sztuki.
b) przygotowywanie propozycji wieloletnich program ów i jednorocznych priorytetów upowszechniania kultury i sztuki na terenie gminy.
c) współdziałanie w zakresie upowszechniania kultury z zainteresowanymi jednostkami.
d) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem instytucji i placówek upowszechniania kultury samodzielnie albo wspólnie w drodze umów i porozumień.
e) prowadzenie spraw związanych z nadaniem statutu instytucjom kultury.
f) realizacja oraz nadzór nad przestrzeganiem ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na terenie gminy.
g) prowadzenie rejestru komunalnych instytucji kultury.
h) wyrażanie opinii co do likwidacji placówek kultury, przyjmowanie zawiadomień o zamiarze likwidacji placówki, udzielanie stosownej pomocy placówkom, których dalsza działalność jest celowa.
i) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, kontrolowaniem i nadzorowaniem działalności placówek kultury.
j) współdziałanie z ruchem społeczno - kulturalnym.
k) prowadzenie spraw z zakresu powoływania i odwoływania dyrektorów placówek kultury prowadzonych przez samorząd gminy.
l) prowadzenie spraw z zakresu komisji konkursowej na dyrektora placówki kultury prowadzonej przez samorząd gminy.
ł) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, kontrolowaniem i nadzorowaniem dotacji gminy na zadania i przedsięwzięcia w dziedzinie kultury i sztuki.
m) podejmowanie działań kulturalno - artystycznych na rzecz promocji miasta wśród mieszkańców miast partnerskich i innych kontrahentów z kraju i za granicy.

Urząd Stanu Cywilnego

wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym:

1. rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu, prowadzenie skorowidzów i akt zbiorowych dla sporządzanych aktów stanu cywilnego ,

2. przyjmowanie oświadczeń:

a) o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC ,

b) o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC,

c) od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przez zawarciem małżeństwa,

d) o uznaniu dziecka przez ojca,

e) o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

f) o zmianie imienia dziecka,

g) o pochodzeniu dziecka,

h) o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez mężczyznę, kobietę i dzieci,

3. sporządzanie protokołów:

a) zgłoszenia urodzenia dziecka,

b) zawarcia małżeństwa poza lokalem USC,

4. wpisywanie w formie wzmianek marginesowych i przypisków informacji o stanie cywilnym osób, a dotyczących:

a) małżeństwa rodziców dziecka, po sporządzeniu aktu,

b) sądowego zaprzeczenia ojcostwa,

c) sądowego ustalenia ojcostwa,

d) przysposobienia dziecka,

e) wyroku sądowego o rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa,

f) orzeczenia i zniesienia separacji

g) sądowego sprostowaniu aktu stanu cywilnego,

h) unieważnienia aktu stanu cywilnego,

i) decyzji administracyjnych innych urzędów (zmiana nazwiska, imienia, itp.),

j) informacji o zawarciu małżeństwa, jego rozwiązaniu , unieważnieniu lub separacji,

k) informacji o zgonie,

5. występowanie do Sądu z wnioskiem (art. 5 k.r.o.) o rozstrzygnięcie czy może być zawarte małżeństwo,

6. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu:

a) wpisywania aktów zagranicznych do polskich ksiąg stanu cywilnego,

b) sprostowania, uzupełnienia, odtworzenia, uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego

c) skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,

d) zezwoleń na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego i sporządzania odpisu księgi s. c. ,

e) o wpisaniu do aktu urodzenia imienia i nazwiska ojca (art. 86 – prawo o a. s. c.)

f) prowadzenie postępowań w sprawach wyniesienia ksiąg s. c. poza lokal USC,

7. wydawanie zaświadczeń:

a) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z art. 4.1. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (ślub konkordatowy),

b) o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

c) o niefigurowaniu aktu w księdze, o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego oraz o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku

d) innych zaświadczeń,

8. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

9. przekazywanie stosownych dokumentów na żądanie sądów, polskich placówek dyplomatycznych oraz uprawnionych stron i instytucji,

10. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych i prowadzonych dla nich skorowidzów,

11. przekazywanie ksiąg 100-letnich wraz z aktami zbiorowymi i skorowidzami do Archiwum Państwowego,

12. występowanie z wnioskami o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz organizowanie uroczystości wręczenia Medali,

13. Współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych (art.6 ust. 4 ustawy –p prawo o a.s.c.).

14. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań do GUS z zakresu małżeństw, urodzeń i zgonów.

Bożena Lisiecka Kierownik USC
Jadwiga Bukowska Kierownik

Powrót do góry

Gminny Zespół Reagowania
Nazwiska i podstawowe informacje o osobach.


Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego

1. Gminny zespół reagowania, składa się z szefa, zastępcy oraz grup roboczych o charakterze stałym i czasowym.

2. Szefa gminnego zespołu i jego zastępców wyznacza Burmistrz spośród zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub w jednostkach pomocniczych, osób posiadających wykształcenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej, inżynierii bezpieczeństwa cywilnego lub zarządzania kryzysowego, absolwentów wyższych szkół wojskowych, a także spośród funkcjonariuszy pożarnictwa, wyznaczonych do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej.

3. Grupy robocze, o których mowa w ust. 2 i 4, tworzy się spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych.

4. Obsługę kancelaryjno-biurową zespołów zapewnia Urząd Miasta i Gminy.

Powrót do góry

Pełnomocnik ds rozwiązywania problemów alkoholowych


Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


a) obsługa kancelaryjna Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b) Przyjmowanie i załatwianie wniosków o objęcie leczeniem osób uzależnionych od alkoholu,

c) współpraca z Miejsko-Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie opracowania rocznych harmonogramów oraz program ów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz koordynowanie ich realizacji,

d) opracowywanie planu rzeczowo-finansowego do projektu budżetu w zakresie problematyki alkoholowej,

e) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji program u profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,

f) sporządzanie „rocznych sprawozdań z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” do Urzędu Marszałkowskiego,

g) współpraca ze szkołami, Policją, Poradnią Odwykową, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego ds. Uzależnień w zakresie monitorowania, profilaktyki oraz rozwiązywania problemów uzależnień,

Powrót do góry

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jarek Koziński
Dokument z dnia: 22.06.2007
Dokument oglądany razy: 10 508
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 14.03.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl