mapa strony   |   kontakt   |

Moja sprawa

Spis spraw załatwianych w urzędzie. Jak załatwić sprawę - kompetencje, procedury, formularze, opłaty. Funkcje do wyszukiwania po tytułach oraz tekstach dokumentów. Wybrane rejestry kancelaryjne."Moja Sprawa" stanowi tematyczny dział podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Główną stronę biuletynu prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem www.bip.gov.pl

Dział serwisu Moja sprawa pozwala na szybkie załatwienie sprawy w naszym urzędzie poprzez kontakt elektroniczny, który przyspiesza i ułatwia działania obywatela i urzędu. Tu można się dowiedzieć jaka jest procedura załatwiania spraw przedstawionych w alfabetycznym spisie spraw oraz pobrać właściwy wniosek. Wg przepisów od dnia 1 stycznia 2004 roku wniosek będzie można wypełnić elektronicznie przez internet oraz śledzić stan naszej sprawy.

Spis spraw:

Spis spraw załatwianych w Gminie według kategorii.


Lista spraw dostępna w menu po lewej stronie.Zgodnie z art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Ustawy określają (art. 8), które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.
Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa powyżej. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.

Skargi i wnioski


Rejestr skarg i wniosków prowadzony przez Gminę. Informacje o sposobie załatwiania skarg i wnisków.


Na podstawie §21 ust.1 pkt 2), ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319) urząd prowadzi rejestr skarg i wniosków.

DO ZADAŃ ODDZIAŁU KONTROLI I SKARG NALEŻY:

 1. sporządzanie zbiorczych projektów planów kontroli realizowanych przez służby kontrolne Urzędu,
 2. wykonywanie kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających i doraźnych w komórkach organizacyjnych Urzędu i w jednostkach organizacyjnych miasta,
 3. przeprowadzanie kontroli doraźnych u osób fizycznych i podmiotów zewnętrznych nie wymienionych w pkt 2 - na podstawie uprawnień wynikających ze stosownych przepisów prawa,
 4. wykonywanie kontroli wewnętrznej w Wydziale,
 5. prowadzenie kontroli w sprawach indywidualnych zleconych przez Wójta, członków Zarządu,
 6. sporządzanie informacji o wynikach kontroli dla zarządzającego kontrolę,
 7. przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych i kontrola ich realizacji,
 8. gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji z kontroli przeprowadzanych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych miasta przez zewnętrzne organy kontroli,
 9. sporządzanie sprawozdań zbiorczych z wykonania planów kontroli, o których mowa w pkt 1,
 10. przyjmowanie interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków oraz udzielanie informacji i poradnictwa w tym przedmiocie,
 11. organizowanie przyjęć interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Prezydenta, wiceprezydentów i członków Zarządu,
 12. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,
 13. sporządzanie okresowych informacji i analiz oraz rocznych sprawozdań z realizacji skarg i wniosków wpływających do Urzędu,
 14. kontrola i nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne miasta,
 15. obsługa punktu informacyjnego Urzędu.


PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW
Informacja o sprawie: Sprawa załatwiana jest na podstawie telefonicznych, osobistych i pisemnych zgłoszeń od ludności.
Szczegółowych informacji udziela: Sekretariat Urzędu.

Upoważnienia i pełnomocnictwa


Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw prowadzony przez Gminę.


Na podstawie §21 ust.1 pkt 4) ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319) urząd prowadzi rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.
Wydawanie zezwoleń, upowaźnień i pełnomocnictw prowadzi sekretariat Wójta Gminy Urzędu Gminy w Wleniu
Informacja o sprawie: Sprawa załatwiana jest na podstawie telefonicznych, osobistych i pisemnych zgłoszeń.
Szczegółowych informacji dla zainteresowanych otrzymaniem zezwoleń udziela:

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Jarek Koziński
Dokument z dnia: 28.06.2007
Dokument oglądany razy: 11 783
Opublikował: Jarek Koziński
Publikacja dnia: 11.03.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl