mapa strony   |   kontakt   |

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Nowy BIP

24.02.2015, 08:59
Wersja archiwalna informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 24 lutego 2015 r. Aktualna wersja BIP - www.wlen.bipgmina.pl.

V Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

18.02.2015, 09:32
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń informuje, że dnia 26 lutego 2015r. o godz. 14.00 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbędzie się V Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

Porządek:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad .
 3. Przyjęcie protokołu z czwartej sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
 5. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół we Wleniu z działalności jednostki.
 6. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwał:
 8. 7.1. W sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2015 rok.
  7.2. W sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.
  7.3.W sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń na 2015 rok.
  7.4. W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości.
 9. Przedłożenie planów pracy na 2015 rok przez komisje stałe Rady Miasta i Gminy Wleń:
 10. 8.1. Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
  8.2. Komisję Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu,
  8.3. Komisję Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Bezpieczeństwa
 11. Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Wleń
/ - /
Katarzyna Kotołowska

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

18.02.2015, 09:24
Dnia 26 lutego 2015 r. o godz. 13:30 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Rady Miasta i Gminy Wleń.

Tematy :
 1. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości.
 2. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Bezpieczeństwa
/-/
Zbigniew Lebiedź

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

18.02.2015, 09:21
Dnia 23 lutego 2015r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Miasta i Gminy Wleń odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy Wleń.

Tematy :

 1. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2015 rok.
 2. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 rok.
 4. Sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
/-/
Agata Hołdowicz

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

29.01.2015, 14:39
Dnia 06 lutego 2015 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu Rady Miasta i Gminy Wleń.

Tematy :

 1. Lustracja placówek kultury na terenie gminy tj. Biblioteka w Bystrzycy, Biblioteka w Pilchowicach oraz OKSiT Wleń - wyjazd o godzinie 10.00.
 2. Opracowanie harmonogramu imprez kulturalnych na 2015 rok – sala Urzędu Miasta i Gminy Wleń.
 3. Analiza planu pracy Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu.
 4. Sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu
/-/
Zofia Bielat

IV Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

15.01.2015, 11:02
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń informuje, że dnia 22 stycznia 2015r. o godz. 14.00 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu odbędzie się IV Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń

Porządek:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad czwartej sesji.
3. Przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
5. Informacja Dyrektora OKSiT z działalności jednostki.
6. Wnioski, interpelacje i zapytania.
7. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń.
8. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2015 rok.

    odczytanie projektu uchwały budżetowej
    odczytanie opinii poszczególnych komisji rady
    odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji właściwej do spraw budżetu
    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu
    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
    głosowanie nad całością uchwały
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Wleń na 2015 rok.
10. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Wleń na lata 2015-2017.
11. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi .
12. Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Wleń
/ - /
Katarzyna Kotołowska

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

08.01.2015, 11:33
Dnia 14 stycznia 2015r. o godz. 14.00 w sali Urzędu Miasta i Gminy Wleń odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy Wleń.

Tematy :

1. Analiza i wydanie opinii zbiorczej do projektu Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2015 rok.
2. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wleń.
3. Sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
/-/
Agata Hołdowicz

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

07.01.2015, 11:04
Dnia 14 stycznia 2015r. o godz. 13.00 w sali Urzędu Miasta i Gminy Wleń odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń.

Tematy:
1. Analiza i wydanie opinii do projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2015 rok.
2. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta i Gminy Wleń
/-/
Andrzej Czapski

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

07.01.2015, 11:03
Dnia 13 stycznia 2015 r. o godz. 10:00 w sali Urzędu Miasta i Gminy Wleń odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Rady Miasta i Gminy Wleń.

Tematy :
1. Analiza i wydanie opinii do projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2015 rok.
2. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Bezpieczeństwa
/-/
Zbigniew Lebiedź

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

07.01.2015, 11:00
Dnia 12 stycznia 2015 r. o godz. 14.00 w sali Urzędu Miasta i Gminy Wleń odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu Rady Miasta i Gminy Wleń .

Tematy :

1. Analiza i wydanie opinii do projektu budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2015 rok.
2. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Wleń na 2015 rok.
3. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Wleń na lata 2015-2017.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok.
5. Sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Zdrowia, Spraw
Społecznych, Kultury i Sportu
/-/
Zofia Bielatbip.gov.pl